Chronimy Polskie Dziedzictwo Kulturowe za granicą

Diecezja Ełcka po raz kolejny w roku 2017 bardzo wydatnie wsparła projekt zachowania zabytkowego Lamusa z 1796 roku, który zlokalizowany jest w obrębie zabytkowego Zespołu Klasztornego Sióstr Brygidek w Grodnie. W roku 2017 zakończony został kolejny etap prac.

Dokonano dalszej rozbiórki ścian murowanych, wraz z filarami i kolumnami oraz kominów wolno stojących, pochodzących z lat 50. XX wieku. Przeprowadzono poważny remont dachu ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej. Podniesiono ściany budynku, wymieniono podwaliny dębowe, elementy konstrukcyjne ścian. uzupełniono ubytki. W pracach zwracano szczególną uwagę na zachowanie zabytkowej unikalnej drewnianej substancji zabytku.

Wszystkie realizowane prace zostały wydatnie wsparte finansowo w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, który przyznał środki finansowe na realizację projektu wysokości niemal 80% kosztów obecnego etapu prac, t.j. w kwocie 240.096,88 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt sześć zł 88/100).

Za zaangażowanie MKiDN w realizacje projektu składamy wyrazy głębokiej wdzięczności.

Dk Staszek Dziemian