Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego ks. Kazimierza Hamerszmita

W niedzielę 5 lutego 2017 roku, rozpoczęto w Suwałkach kolejny etap procesu beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita. Tego dnia przypadała 21. rocznica śmierci ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, kapłana diecezji łomżyńskiej, wieloletniego duszpasterza Suwałk, proboszcza parafii pw. św. Aleksandra. Ks. Kazimierz Hamerszmit był Kapłanem diecezji łomżyńskiej, pracował i zmarł w Suwałkach, które od 1992 roku przynależą do nowo utworzonej diecezji ełckiej.
Po zakończeniu wstępnych czynności przygotowaczych i zebraniu wszelkich możliwych materiałów dotyczących życia ks. Kazimierza Hamerszmita Biskup Ełcki rozpoczął oficjalnie diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego. Dnia 5 lutego 2017 roku w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach Biskup Ordynariusz przewodniczył I publicznej sesji, podczas której ustanowiono Trybunał diecezjalny dla kanonicznego zbadania życia i heroiczności cnót Sługi Bożego, sławy jego świętości oraz nadzwyczajnych łask, które wierni otrzymują za jego pośrednictwem od Boga.
W skład trybunału wchodzą: delegat biskupa – ks. kan. dr Marcin Maczan; promotor sprawiedliwości – o. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap; notariusz actuarius – ks. mgr Łukasz Kordowski i notariusz adiunctus – ks. dr Karol Sokołowski. Postulatorem, który od 2007 r. gromadzi wszelkie materiały dotyczące Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita, jest ks. dr Dariusz Brozio, zaś oficjalnym doręczycielem przygotowanych akt do Watykanu (cursor deputatus) został mianowany aktualny proboszcz parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, ks. prał. Kazimierz Gryboś.

Członkowie Trybunału wraz z Biskupem Ełckim, Bp. Jerzym Mazurem złożyli stosowne przysięgi, które własnoręcznie podpisali. Akta I sesji zostały zaprotokołowane i przekazane notariuszom, którzy odtąd będą dbali o poprawność i przejrzystość akt procesu.
Po zakończeniu sesji, w intencji beatyfikacji ks. Kazimierza Hamerszmita odprawiona została uroczysta Msza Św., w której uczestniczyli: Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki, Bp Tadeusz Bronakowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, Bp Romuald Kamiński – Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej, członkowie Trybunału, Księża Proboszczowie z Suwałk, osoby życia konsekrowanego, władze samorządowe i licznie zgromadzeni wierni. Eucharystii przewodniczył Bp Jerzy Mazur, zaś okolicznościową homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski z Łomży.
Kaznodzieja przypomniał, iż w Eucharystii zanosimy modlitwę o beatyfikację wspaniałego Kapłana, jednak świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina. <<Całe Pismo Święte jest wypełnione wezwaniem do świętości. „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty – mówi Pan” – to zdanie z Księgi Kapłańskiej przypomina, że święty to człowiek, który mimo ludzkich ograniczeń dąży do podobieństwa ze swoim Stwórcą. Do tego wzywał nas także Jezus Chrystus, mówiąc: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Również Apostoł Narodów, św. Paweł, pouczał w swoich listach o świętości: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie”>>
Takim człowiekiem, który poszedł za Chrystusem całym sercem, bezwarunkowo i bez obłudy, który poświęcił swoje życie służbie innym, znosił cierpienia i przeciwności bez nienawiści, odpowiadając dobrem na zło, szerząc radość i pokój, był Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmit. Bp Bronakowski wspominał niezwykłą postać ks. Kazimierza <<Z wyglądu niepozorna, nierzucająca się w oczy, ale przy bliższym poznaniu wielka duchem i sercem, będąca żywym obrazem Chrystusa i Jego Ewangelii. Był kapłanem bardzo cenionym. Czułym i bliskim ludziom, jak to dzisiaj często określa papież Franciszek. Widzieliśmy jego ogromne zatroskanie o dobro wiernych, Kościoła i Ojczyzny. A jednocześnie dostrzegaliśmy, że był człowiekiem bardzo skromnym, rozmodlonym, życzliwym i serdecznym. Imponowała jego kultura osobista i człowieczeństwo. Widzieliśmy, że jest człowiekiem niezwykłym, człowiekiem wysokiej, chrześcijańskiej miary>>.

Na zakończenie Mszy Św. Bp Jerzy Mazur zachęcił wiernych do gorliwej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego. <<Od nas zależy to dzieło, od Trybunału oczywiście, ale także od nas, którzy powinniśmy szturmować niebo i prosić, aby proces przebiegał szczęśliwie.>>. Biskup Ordynariusz zachęcił także wiernych by z wiarą prosili Boga przez wstawiennictwo Sługi Bożego, a o otrzymanych łaskach powiadamiali Kurię Biskupią w Ełku.

Sługa Boży Ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit, ur. 12.02.1916 r. we wsi Kołaki Kościelne k/Zambrowa. Święcenia kapłańskie: Łomża, 30.04.1939 r. Lata 1940-1945 – więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, m.in. Dachau. Posługa duszp.: Grajewo, Augustów, Ostrołęka, Łomża i Suwałki. W latach 1965-1986 administrator i proboszcz parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Zmarł w Suwałkach 05.02.1996 r. w opinii świętości. W lokalnym środowisku cieszył się wielkim szacunkiem, postrzegany jako człowiek dobroci i życzliwości. Jego gorliwość apostolska przejawiała się m.in. w ogromnym zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego, umiłowaniu konfesjonału, trosce o katechizowanie dzieci i młodzieży, a także w trosce o biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku.

Modlitwa o beatyfikację Ks. Kazimierza Hamerszmita

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim życiem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświęcającej, spełnianie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski……………….., o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Imprimatur – Biskup Ełcki, bp Jerzy Mazur; Nr 27/2017)

Wiadomości o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać do:
Ełcka Kuria Diecezjalna, 19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1