Homilia bp. Jerzego Mazura  – Święto Bożego Miłosierdzia

Homilia bpa Jerzego Mazura  – Boże Miłosierdzie – 19.04.2020

1.Z tego świętego miejsca, z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pozdrawiam wszystkich tutaj obecnych i łączących się z nami za pośrednictwem Radia 5 i telewizji internetowej Martyria TV słowami Chrystusa Zmartwychwstałego „Pokój wam”. To Jezus przyniósł na świat pokój, miłość i miłosierdzie. Słowami św. Piotra z drugiego czytania pragną zapewnić was: „To Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei”. Żyjmy tą nadzieją, że Bóg miłosierny jest z nami i pragnie naszego prawdziwego szczęścia, pragnie obdarzyć nas swoim miłosierdziem.

W święto Bożego Miłosierdzia wpatrujmy się w ten obraz Jezusa Miłosiernego, który w roku 2005 nawiedził wszystkie parafie diecezji ełckiej. Proszę was wpatrujcie się w obraz Bożego Miłosierdzia, który jest w waszym domowym Kościele i wypowiadajcie słowa: „Jezu ufam Tobie”.

W „Dzienniczku” Sr Faustyny pod datą 22 lutego 1931 roku czytamy: Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką.

Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały”.

Dziwne są drogi Pana, ale jak On sam powiedział s. Faustynie: „Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”.

Otwierajmy się na tę łaskę. Pan pragnie napełnić twoje serce tą łaską, swoim miłosierdziem. Zapraszam was także do tego Sanktuarium na modlitwę, do tego źródła miłosierdzia, które tutaj wytrysnęło.

2.Czytając fragment z Ewangelii zauważamy, że obok Jezusa Zmartwychwstałego, który przyszedł do Apostołów choć drzwi były zamknięte i pozdrowił ich słowami: „Pokój wam” jest Tomasz Apostoł. Popatrzmy od jego strony na spotykanie się z Chrystusem a szczególnie po Zmartwychwstaniu. Tomasz kiedy spotkał Jezusa poszedł za Nim i stał się Jego uczniem. Pilnie słuchał Jego nauczania. Kiedy Jezus mówił Apostołom o mieszkaniach w domu Ojca niebieskiego i powiedział: „Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Wtedy Tomasz zareagował i zapytał: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?”. Stawianie pytań jest oznaką zainteresowania. Tylko Judasz nie zadawał pytań Jezusowi. Tomasz pytając chciał bardziej poznać i zrozumieć. Jezus był dla Tomasza kimś bardzo ważnym. Tomasz naprawdę umiłował Jezusa. I dlatego nie dziwmy się, że kiedy dowiedział się od Apostołów, że Pan zmartwychwstał, kiedy powiedzieli mu „Widzieliśmy Pana” to tę prawdę przyjął z wielkim dystansem i zdecydowanie stwierdził: „ Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”.

Ta prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa nie mieściła się w jego głowie. Ale kiedy zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa, to wyznał z mocą: „Pan mój i Bóg mój”. To jest Bóg, mój Pan. To była jego droga poznawania: kim jest Jezus?

Każdy z nas jest powołany do przebycia podobnej drogi wiary, aż do wyznania: „Pan mój i Bóg mój”. To jest Bóg, mój Pan. Spotkaj się z Chrystusem, zaproś Go do łodzi swego życia, zaufaj Mu i wyznaj: „Jezu ufam Tobie”.

3.O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże/ Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może/ Największy przymiocie Boga Wszechmocnego/ Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dz, 951). Tymi słowami z Dzienniczka św. Faustyny pragniemy wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu ufam Tobie!

Wypowiadając te słowa: Jezu ufam Tobie!, wyrażamy ufność we wszechmocną miłość Boga do człowieka. Jakże bardzo dzisiaj w tych trudnych czasach pandemii, zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła ta ufność z naszej strony jest potrzebna. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi naszych serc, pełnych cierpienia, niepokoju, zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei.

Trwamy na modlitwie w tym szczególnym miejscu, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaskę swego miłosierdzia. W tym miejscu wypraszane jest każdego dnia Boże Miłosierdzie dla naszej diecezji, Ojczyzny i całego świata. Także w tym trudnym czasie przez ostatnie tygodnie w godzinie miłosierdzia jest odprawiana Msza św., odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia, śpiewane suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny…” oraz  odmawiany Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku. Zachęcam was wszystkich do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jezus powiedział: Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

Dzisiaj również dokonamy tego aktu zawierzenia. Zatrzymajmy się nad słowami tej szczególnej modlitwy zawierzenia na aktualny czas, czas błagania Boga bogatego w miłosierdzie by oddalił pandemię od naszej diecezji, Ojczyzny, Europy i świata; czas wypraszania łaski uzdrowienia dla chorych, łaski cierpliwości dla przebywających w kwarantannie, dla ich rodzin; czas wypraszania błogosławieństwa dla lekarzy, służb medycznych, różnorakich służb zaangażowanych w walce z koronawirusem; dla pracowników Caritas i wolontariuszy; czas wypraszania potrzebnych łask dla rządzących.

Te trudne sytuacje niech nas nie zniechęcają jako ludzi wierzących, ale jeszcze bardziej mobilizują, aby zaufać Panu Bogu, aby Jemu zawierzyć te wszystkie trudne sprawy. W akcie zawierzenia wypowiadamy znamienne słowa: „Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia”. O to prosimy Boga bogatego w Miłosierdzie, aby przyszedł nam z pomocą w tym trudnym czasie. Z tymi prośbami zwracamy się do Boga w święto Bożego Miłosierdzia.

4.Dziś przeżywamy w Kościele niezwykły dzień, Święto Bożego Miłosierdzia. Jest to także patronalne święto Caritas. Tym świętem rozpoczynamy 76 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. Celem tego tygodnia jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. To święto Bożego Miłosierdzia zostało ustanowione przez Jana Pawła II na prośbę samego Pana Jezusa, który tak powiedział do Sr. Faustyny: „ Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia(Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699).

Jezus przekazał przez św. Faustynę największą obietnicę czyli łaskę „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

W tym czasie pandemii wszystkich, którzy nie mogą skorzystać dzisiaj ze spowiedzi sakramentalnej a łączących się z nami duchowo zachęcam do zrobienia aktu żalu doskonałego. Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność. Żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga. Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy i zaufaj Mu słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

Gdy nie możesz dzisiaj przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Módl się także tymi słowami: Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba. Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą. Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

Skorzystajcie dzisiaj  z tej łaski, pociechy od Jezusa Miłosiernego, „zupełnego odpuszczenia win i kar”, bo to Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. Uwierzmy i ufajmy, bo ufność jest naczyniem, którym czerpiemy Boże miłosierdzie.

5.Jezus powiedział do Apostołów „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja was posyłam”. Te same słowa Jezus mówi do nas. On nas posyła, byśmy dzielili się radością i pięknem tego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, Chrystusem Miłosiernym, byśmy nieśli orędzie Miłosierdzia. Czyńmy to czynem, czyli dziełami miłosierdzia, słowem, głośmy, mówmy o miłosierdziu Bożym i modlitwą szczególnie koronką do Bożego Miłosierdzia.

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!  Odwiedzając misjonarzy w różnych krajach jestem świadkiem jak Boże miłosierdzie jest głoszone, czynione i modlitwa odmawiana. Obraz jest prawie w każdym kościele, kaplicy w domach są małe obrazki. Dzisiaj Europejczycy, Afrykańczycy, Azjaci, Amerykanie, Indianie, Papuasi stają się świadkami miłosierdzia! Na Filipinach o godz. 15.00 przerywają pracę, by odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bóg pragnie byśmy wszyscy w Jego miłosierdziu znaleźli szczęście i nieśli ten ogień miłosierdzia aż po krańce ziemi.

 

link do transmisji:

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – MSZA ŚW Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W EŁKU