Homilia bp Jerzego Mazura wygłoszona w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Treść homilii wygłoszonej przez bp Jerzego Mazura, ordynariusza diecezji ełckiej, w katedrze ełckiej, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:

 

Homilia – Niedziela Zmartwychwstania – 12.04.2020r

 

1.Chrystus Pan Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy – wyśpiewaliśmy w Psalmie responsoryjnym.

Alleluja! Chrystus żyje– jest „pieśnią nową” zbawionych.

Alleluja! Chrystus żyje – jest okrzykiem, który nieprzerwanie od czasów Chrystusa jest wyrazem wielkanocnej radości.

Alleluja – to znaczy uwielbiajcie Boga; Bóg jest wielki; Bóg uczynił wielkie rzeczy; radujmy się radością paschalną.

Zmartwychwstał Pan prawdziwie.   

Św. Mateusz tak nam przekazuje: Anioł przekazał niewiastom przy pustym grobie: „Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych…”

Św. Jan jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii ukazuje Marie Magdalenę, która wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno  udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła do uczniów i oznajmiła Piotrowi i Janowi: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie Go położono”.

Co robią ci dwaj uczniowie? Biegną do grobu. Wczesnym rankiem, kiedy Jerozolima budziła się do życia, kiedy ludzie otwierali drzwi i okna swoich domów, kiedy żebracy siadali przy wejściu do świątyni ci dwaj uczniowie co sił biegli, bo przecież byli zrozpaczeni, kiedy przybito Mistrza do krzyża i złożono Go w grobie. Piotr wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Wszedł także Jan, ów drugi uczeń. „Ujrzał i uwierzył”.

2.Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.

Oto wielkanocne orędzie przekazane przez aniołów dla wszystkich, którzy szukają Jezusa Chrystusa.

Oto pusty grób, Zmartwychwstał, żyje. Nie ma sensu szukać żyjącego pośród zmarłych. Zmartwychwstanie oznacza życie. Chrystus żyje. „Wiara chrześcijan – pisze Augustyn – jest zmartwychwstaniem Chrystusa. Wszyscy wierzą, że Chrystus umarł, także i poganie. Również Jego przeciwnicy byli o tym przekonani. Że zmartwychwstał, wierzą tylko chrześcijanie. Nie jest chrześcijaninem ten, kto w to nie wierzy. Jak powie św. Paweł: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara”.

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał”. Takie świadectwo dał Piotr o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: „My jesteśmy świadkami wszystkiego co zdziałał (…) Jego to zabili (…) Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po zmartwychwstaniu”.  To świadectwo Piotra, tego który poszedł za Jezusem, który był świadkiem Jego nauczania i cudów, cierpienia i śmierci. Był świadkiem pustego grobu i świadkiem, kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu.

Wołajmy do świętych Piotra i Jana, prosimy Was: przebiegnijcie tak jak biegliście do grobu, naszymi drogami, drogami Ełku, drogami naszej diecezji i naszej Ojczyzny. Przebiegnijcie naszymi pustymi ulicami i placami, przebiegnijcie obok nas często w te dni smutne. Przebiegnijcie przez wioski i miasta, gdzie lęk i strach, grzech, zło, gdzie brak zgody, miłości w małżeństwach i rodzinach, gdzie wielu ludzi odrzuciło Boga a lepią sobie bożki.

Przebiegnijcie przez wioski i miasta i pomóżcie nam dostrzec to dobro, piękno i miłosierdzie, które czynią kapłani, osoby życia konsekrowanego, ojcowie i matki, dziadkowie i babcie, dzieci i młodzież. Pomóżcie nam dostrzec to dobro, które w niełatwych warunkach czynią lekarze, służba zdrowia, służby medyczne, wolontariusze, władze rządowe, samorządowe. Przebiegnijcie, kiedy my musimy siedzieć w domach i pomóżcie nam spotkać się z Chrystusem zmartwychwstałym. Przebiegnijcie i dodajcie nam nadziei, że z Bogiem zawsze zwyciężymy.

3.Jako zmartwychwstały Chrystus staje przed nami, przed każdym z nas i całą ludzkością i powtarza do nas słowa.  „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem”. On jest naszym życiem. On jest gwarancją życia wiecznego. Jezus jako Zmartwychwstały wiedzie nas do prawdziwego życia. On żyje i chce, abyśmy i my żyli. On jest w nas, jest z nami i nigdy nas nie opuszcza. Zmartwychwstały wzywa nas i czeka, abyśmy zaczynali zawsze od nowa Jego mocą. Jezus jest przy nas i pragnie dać nam siłę i nadzieję.

Tylko Jezus Zmartwychwstały może nas przywieść do prawdziwego życia. Dlatego nie gońmy za fałszywymi obietnicami, które nie wiodą do życia, lecz do rozczarowań. Zaprośmy Chrystusa zmartwychwstałego do łodzi naszego życia. Będąc razem z Chrystusem przekażmy Mu nasze lęki, zmartwienia, aby On je pokonał. I obyśmy doświadczyli, że z Jezusem na pokładzie nie dojdzie do katastrofy, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera.

Niech wzmocni się wiara,  że Bóg może wszelkie zło obrócić na dobro. Zaufajmy, iż z Bogiem wszystko potoczy się dobrze.  Za papieżem Franciszkiem pragnę powtórzyć: „Odwagi, z Bogiem nic nie jest stracone”.

4.Tegoroczne Triduum Paschalne a także Poranek wielkanocny przeżywamy inaczej niż przeżywaliśmy dotychczas. Msza św. Wigilii Paschalnej, Msza św. rezurekcyjna gromadziła rzesze wiernych w kościołach. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany świętowania, przeżywania świąt we wspólnocie parafialnej. Ale pomimo różnorakich zaleceń i zakazów mieliśmy możliwość w inny sposób dobrze się przygotować do świąt wielkanocnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Mogliśmy uczestniczyć w rekolekcjach, nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach, Mszach świętych transmitowanych z Watykanu, Jasnej Góry, Krakowa – Łagiewnik, z parafii katedralnej w Ełku, swoich parafii. Tak jak i przez ostatnie dni za pośrednictwem Radia 5 i Martyria TV – za co im wyrażamy wdzięczność – tak i dzisiaj tworzymy tę wspólnotę zgromadzoną wokół Chrystusa Zmartwychwstałego.

Jak w czasie Triduum Paschalnego rozbudzaliśmy w sobie pragnienie spotkania się z Chrystusem ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, przylgnięcia do Niego i naśladowania Go mając świadomość, że Jezus ukochał nas, aż po Krzyż, oddał życie za nas. W ten poranek wielkanocny spotkajmy się z Chrystusem Zmartwychwstałym i przylgnijmy do Niego, zawierzmy Mu siebie, swoje problemy, zawierzmy Mu całą rodzinę i zawierzmy trudną sytuację w naszej Ojczyźnie, Europie i świecie.

Zasiądziemy przy świątecznym stole, odmówcie modlitwę poświęcenia pokarmów w waszym domowym kościele. Podzielcie się jajkiem, symbolem życia. Złóżcie sobie życzenia z serca płynące. Także i ja wam wszystkim składam moje najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim życzę wam spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem, otwarcia się na Jego miłość i miłosierdzie. Doświadczenia Jego pokoju i nadziei, radości i odwagi. Niech Jego moc pomoże przezwyciężyć wszelkie obawy i niepokoje, wywołane pandemią koronawirusa. Spójrzmy na nasze życie z wiarą i dostrzeżmy, że Pan Bóg zawsze czuwa nad nami. We wszystkich okolicznościach życia możemy liczyć na Jego ojcowską troskę i pomoc. A zatem, niech Chrystus „zwycięzca śmierci, piekła i szatana”, którego triumf opiewają wielkanocne pieśni, umacnia nas swą łaską i błogosławieństwem, pomnaża siły, obdarza radością i zdrowiem. Niech światło poranka wielkanocnego zajaśnieje w naszych sercach i opromienia kolejne dni!

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas tą nadzieja, iż ta pandemia koronowirusa też minie i staniemy się lepszymi ludźmi pokładającymi nadzieje w wierze że Pan jest z nami.

Moi Drodzy! Za św. Augustynem pragnę powtórzyć: „Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli”. Niech to pragnienie Boga dokona się w naszych sercach. Niech bycie razem w gronie najbliższej rodziny pozwoli odkryć pragnienia naszych serc i mocą Zmartwychwstałego Pana nieść w codzienne życie nadzieję śpiewając: radością naszą jest Chrystus Zmartwychwstały.  Zapewniam o modlitwie w te dni pełne Bożej nadziei.

 

 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w katedrze ełckiej, podczas procesji Eucharystycznej, Bp Jerzy Mazur SVD pobłogosławił Najświętszym Sakramentem, miasto Ełk i całą Diecezję Ełcką.