Jubileusz XXV-lecia Caritas Diecezji Ełckiej

Służba bliźnim drogą do świętości

„W strukturach Caritas wielu z Was realizuje powołanie do świętości” – podkreślił bp Jerzy Mazur SVD podczas obchodów 25-lecia Caritas Diecezji Ełckiej, które odbyły się w sobotę, 9 września 2017 r. Centralnym punktem jubileuszu była uroczysta Msza św. w kościele katedralnym p.w. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Ełku, której przewodniczył Biskup Ełcki. Zgromadziła ona liczne grono kapłanów i wiernych świeckich – pracowników, wolontariuszy i przyjaciół ełckiej Caritas z terenu całej diecezji, a także gości z Polski i z zagranicy.

Podczas homilii bp Jerzy Mazur SVD mówił, że Srebrny Jubileusz diecezji ełckiej i diecezjalnej Caritas to doskonała okazja, aby dostrzec „jak wiele zawdzięczamy Bogu, Maryi naszej Patronce i ludziom, którzy tworzyli od początku struktury pomocy potrzebującym”. Pasterz Kościoła Ełckiego zachęcał do powtarzania za Maryją: „Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny”. Wyrażał wdzięczność wszystkim, którzy przez te 25 lat służyli Bogu i ludziom w strukturach ełckiej Caritas. Dziękował poprzednim dyrektorom i obecnemu dyrektorowi – ks. kan. dr. Dariuszowi Kruczyńskiemu, pracownikom, wolontariuszom zrzeszonym w Parafialnych Zespołach Caritas i Szkolnych Kołach Caritas, darczyńcom i dobrodziejom. Jednym słowem wszystkim, którzy na różny sposób pełnią wolę Bożą służąc drugiemu człowiekowi znajdującemu się w potrzebie.

Bp Jerzy Mazur SVD zachęcał, by wzorem Maryi troszczyć się o dobro drugiego człowieka i spieszyć mu z pomocą zaradzając jego duchowej i materialnej biedzie. Przywołał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Ełku  w 1999 r. Papież wzywał wówczas do uczynków miłosierdzia i solidarności społecznej: „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych (…). Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. Biskup Ełcki mówił również, że jego życzeniem jest, aby przeżywanie tego jubileuszu ukierunkowało nas do „wejścia w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia”. Zachęcał do niesienia nadziei stając się świadkami miłości miłosiernej.

Po Eucharystii w gmachu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania odbyło się sympozjum naukowe i jubileuszowa gala. Przybyłych gości powitał gospodarz spotkania – ks. kan. dr Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej. Dziękował on za przybycie przedstawicielom duchowieństwa, parlamentarzystom i władzom samorządowym, zaprzyjaźnionym dyrektorom Caritas diecezjalnych z Polski i Białorusi. Moderowania konferencji podjął się ks. kan. dr Antoni Skowroński, rektor WSD w Ełku.

Pierwszym prelegentem był ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor ełckiej Caritas i wykładowca WSD w Ełku. Temat jego przedłożenia brzmiał: „Caritas na peryferiach ubóstwa – prezentacja działalności”. Zapoznał on słuchaczy z działalnością ełckiej Caritas na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Ubogaceniem jego wystąpienia był bogaty materiał zdjęciowy, który towarzyszył przedstawieniu kalendarium i prezentacji wybranych placówek diecezjalnej organizacji charytatywnej. Z duchowością Caritas uczestników sympozjum zapoznał ks. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad gentes”, a wcześniej sekretarz generalny Caritas Polska. Przybliżył on zagadnienie ewangelicznej inspiracji charytatywnych dzieł Kościoła. Przypomniał, że miłosierdzia nie można delegować na inne osoby i instytucję Caritas. Mówił, że każdy z nas powinien być świadkiem miłości miłosiernej, a więc człowiekiem Caritas. Ostatnim prelegentem był ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat jego referatu brzmiał: „Caritas dla przyszłości. Wyzwania i szanse kościelnej działalności charytatywnej”. Prelegent dostrzegł potrzebę refleksji naukowej nad chrześcijańską diakonią oraz łączenia teorii z praktyką. Zauważył, że Caritas to działalność w samym sercu Kościoła, której tak bardzo potrzebuje współczesny świat.

Podczas Jubileuszowej Gali nie zabrakło przemówień zaproszonych gości, życzeń i podziękowań składanych na ręce bp. Jerzego Mazura SVD i ks. kan. dr. Dariusza Kruczyńskiego. Następnym punktem uroczystości była prezentacja filmu dotyczącego rozległej działalności Caritas Diecezji Ełckiej na przestrzeni 25 lat jej istnienia. Niezwykle podniosłym momentem było wręczenie odznaczeń. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 4 września 2017 r., na wniosek wojewody warmińsko-mazurskiego, za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Mariannę Łukaszewicz. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono: Cecylię Bednarek, Annę Irenę Chyzopską, Anettę Jaworską-Rutkowską, Katarzynę Beatę Natunewicz i Annę Rudzińską. Prezydent RP przyznał także pięć Brązowych Krzyży Zasługi, które otrzymali: Krystyna Bukowska, Joanna Dziatkowiak, Mirosław Jan Jóźwiak, Teresa Sokołowska i Paweł Szczepański. Wręczenia odznaczeń dokonali: wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński i wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski. Bp Jerzy Mazur SVD odznaczył medalami i dyplomami uznania przyjaciół, zasłużonych pracowników i wolontariuszy ełckiej Caritas. Wśród wyróżnionych znalazło się kilkadziesiąt osób. Biskup Ełcki w słowie pasterskim skierowanym do zgromadzonych podziękował dyrektorowi, pracownikom i wolontariuszom Caritas za 25 lat posługi w diecezji ełckiej na niwie działalności charytatywnej. Zwieńczeniem Jubileuszowej Gali był recital Marii Bober w hołdzie św. Janowi Pawłowi poświęcony bł. Karolinie Kózkównie.

ks. dr Ryszard Sawicki

 

fot. Jarosław Duba