List pasterski Biskupa Ełckiego na I Niedzielę Adwentu 2016 roku

List pasterski Biskupa Ełckiego na I Niedzielę Adwentu 2016 roku

herb_bp_mazurList pasterski Biskupa Ełckiego na I Niedzielę Adwentu 2016 roku 

Siostry i Bracia, Umiłowani Diecezjanie!

  1. Rozpoczynamy kolejny Adwent w naszym życiu, będący radosnym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. O tym oczekiwaniu na Zbawcę przypominają nam adwentowe znaki: kolor fioletowy szat liturgicznych, wieniec adwentowy i świeca roratnia symbolizująca czuwanie Maryi oraz Jej „fiat”. Dzisiejsza liturgia zachęca nas do szczególnej modlitwy i czuwania. Jezus mówi: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt 24,42). Czuwajcie!, aby ten czas – jak dla Maryi i Józefa od chwili Zwiastowania – był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa. Czuwajcie!, abyście nie pozwolili zniewolić się szatanowi i nie ulegli jego pokusom. W czuwaniu pamiętajmy o napomnieniu św. Pawła: Nadeszła dla was godzina powstania ze snu  ( Rz 13,11).

          Tą niedzielą rozpoczynamy również nowy rok duszpasterski pod hasłem: Idźcie i głoście…. Chrystusowy nakaz jest wielkim i nadal aktualnym poleceniem misyjnym, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi. Odkrywajmy na nowo, że wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami powołanymi do świętości i działalności misyjnej.

W tym roku będziemy przeżywać jubileusze: 25-lecia erygowania diecezji ełckiej, 300-lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej, 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie i 140-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jubileusze są dobrą okazją, by z wdzięcznością i ufnością spojrzeć w przeszłość oraz na to, co nas czeka dzisiaj i w przyszłości.

  1. Idźcie i głoście… – mówi do nas Pan.

          Słowa te wypowiedział Jezus do swoich uczniów, posyłając ich z misją głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Tak, jak Jezus był posłany przez Ojca, tak też On posłał Apostołów, a dzisiaj nas posyła do wypełnienia szczególnej misji zbawienia człowieka. Tę misję Zbawiciela wypełnia dziś Kościół. Jest on wspólnotą ze swej natury misyjną, posłaną, by głosić słowo Boże i tworzyć wspólnoty uczniów. Kościół – zarówno jako wspólnota uczniów Chrystusa, jak i poszczególni ochrzczeni – jest powołany do dzielenia się wiarą w Chrystusa, jedynego Pana i dawcy życia wiecznego. Misja niesienia Chrystusa innym, aż po krańce ziemi, trwa nieprzerwanie od dwóch tysięcy lat. Cieszy nas to, że z każdym rokiem przybywa katolików na całym świecie. Jedynie
w Europie ich liczba się zmniejsza.

          W minionym roku dziękowaliśmy za chrzest Polski, za misjonarzy, którzy przynieśli światło wiary na polską ziemię i zaszczepili ją w sercach naszych przodków. Ciesząc się skarbem Ewangelii, pamiętamy, że nadal pięć miliardów ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie. Świat współczesny nadal potrzebuje misjonarzy i misjonarek, którzy poniosą Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce ziemi, na współczesne peryferie świata.

          Jezus Chrystus jasno mówi dziś do nas: Idźcie i głoście! Te słowa przynaglają nas do zaangażowania misyjnego. Jak nauczał św. Jan Paweł II, Kościół trzeciego tysiąclecia musi odzyskać swój misyjny zapał i umieścić nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie…”
w centrum swego działania duszpasterskiego.

          Podobnie papież Franciszek wzywa Kościół, a więc nas, do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, do misji pełnej zapału i dynamizmu, naznaczonej ewangeliczną radością. Nowy etap ewangelizacji papież charakteryzuje jako misyjne wyjście, by dotrzeć na peryferie świata; wyruszenie w drogę, by stanowić wspólnotę uczniów podejmujących nowe inicjatywy.

Także Kościół ełcki jest wezwany do misyjnego wyjścia, do wyruszenia w drogę, do wyjścia na peryferie naszych parafii z Ewangelią Chrystusa i aż po krańce ziemi. Z zapałem misyjnym winien iść do potrzebujących światła Ewangelii, do tych, którzy zatracili smak wiary, żyjących na jej obrzeżach. Ma wyruszyć w drogę, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa. Niech szczególnie niedziele wielkanocne będą takim wyjściem na ulice, na peryferie naszych miast i wiosek. Do tego wyjścia zachęcam wszystkich ochrzczonych, a członków różnych wspólnot, stowarzyszeń i ruchów katolickich proszę, by stali się organizatorami tej formy ewangelizacji w naszych miejscowościach.

          Ten rok duszpasterski przeżywany pod hasłem:  Idźcie i głoście jest wspaniałą okazją, abyśmy uświadomili sobie jeszcze bardziej, że Chrystusowy nakaz misyjny dotyczy każdego człowieka ochrzczonego, że jesteśmy wezwani do ewangelicznej odnowy i do misyjnego nawrócenia. Niech ten czas pomaga nam nieustannie wzbudzać, umacniać oraz odradzać zapał misyjny zarówno w rodzinach, jak i we wspólnotach parafialnych, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach, wspólnotach  i ruchach katolickich, wśród dzieci i młodzieży, dorosłych
i starszych. Na zakończenie każdej Mszy św. słyszymy słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa. Nawiązują one do słów Chrystusa: Idźcie i głoście i są słowami posłania do ewangelizacji. Całym sercem włączmy się w ewangelizacyjny trud Kościoła. Bez względu na to, jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył, na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy – jak uczy nas papież Franciszek – uczniami-misjonarzami (EG, 120).

          W roku jubileuszowym pragniemy zorganizować I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. Będą trzy stacje: stacja dziecięca – 1 czerwca, stacja młodzieżowa –  17 czerwca i stacja dorosłych  –
21 października. Natomiast Niedziela Misyjna będzie niedzielą kongresową we wszystkich parafiach. Zachęcam duchownych i wiernych świeckich do zaangażowania się w przygotowywanie kongresu w duchu odpowiedzialności za nasz mandat misyjny. Niech planowany kongres misyjny rozbudzi świadomość, że każdy ochrzczony, który spotyka Boga, nie może milczeć o Nim i Jego miłości. Nie może zachować tego spotkania wyłącznie dla siebie. Dzielenie się wiarą
i doświadczeniem Boga należy do natury bycia chrześcijaninem.

          Przyszłoroczna XXV pielgrzymka ełcka na Jasną Górę będzie miała charakter dziękczynienia za 25 lat diecezji, 100-lecie objawień fatimskich i 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zapraszam na wspólne pielgrzymowanie oraz dziękczynienie 11 sierpnia na Jasnej Górze przed tronem Matki Bożej.

  1. „Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy” – jubileusz 25-lecia diecezji ełckiej.

          Jubileuszowy rok przypomina wydarzenia sprzed 25 lat, kiedy św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus ustanowił nową organizację kościelną w naszej Ojczyźnie. W jej ramach powstała diecezja ełcka. Uczynił to po to, aby łatwiej było gromadzić lud Boży przy ołtarzu, ucząc go przy stole Słowa i przy stole Chleba radykalnego oddania się Miłości, Jezusowi Chrystusowi. Napisał wtedy: Niech ta zbawcza Chrystusowa obecność wyzwoli nowe energie w całym Ludzie Bożym. Niech zwiąże bardziej jeszcze posługę kapłańską i życie zakonne z powołaniem świeckich we wszystkich stanach i zawodach. Natomiast biskupi polscy napisali: Jesteśmy przekonani, że nowy administracyjny kształt diecezji w Polsce będzie skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji
i duchowego odrodzenia religijno-moralnego Narodu na progu trzeciego tysiąclecia
(List Biskupów, 12.03.1992).

          Po 25 latach chcemy uczynić dobry rachunek sumienia, odpowiadając na pytanie: czy te zamierzenia Ojca Świętego i biskupów są realizowane? Możemy odpowiedzieć, że jesteśmy na drodze ich realizacji. W czasie jubileuszu popatrzmy z wdzięcznością w przeszłość i dziękujmy Bogu Trójjedynemu za wszelkie łaski, powtarzając za Maryją, Matką Kościoła, Patronką naszej diecezji: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas (por. Łk 1,49). Wyraźmy wdzięczność tym, którzy współtworzyli zręby nowej diecezji, nadali jej organizacyjny i duchowy kształt.

          W roku jubileuszowym, patrząc z nadzieją w teraźniejszość i przyszłość, módlmy się
i czyńmy wszystko, by ten czas przyczyniał się do tego, aby Chrystus Pan bardziej stawał się obecny wśród nas. Niech tenże rok będzie obfity w dary Ducha Świętego, abyśmy mogli rozpoznawać wolę Bożą i wypełniać ją w naszym codziennym życiu. Niech Jego moc we wszystkich wiernych ciągle wyzwala nowe energie do wypełniania powołania do świętości i działalności misyjnej. Niech wśród katolików świeckich umocni się współodpowiedzialność za Kościół, a swoją misję realizują
w różnych wspólnotach, grupach i stowarzyszeniach istniejących w parafiach. Niech współpraca pomiędzy kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz świeckimi katolikami stale się pogłębia
i pomaga nam w nowej ewangelizacji.

          Będziemy przeżywać ten jubileusz na szczeblu diecezjalnym i parafialnym poprzez organizowanie sympozjów naukowych i spotkań modlitewno-dziękczynnych. Uroczystości jubileuszowe będą miały miejsce 25 marca w katedrze ełckiej. Pragnę zaprosić kapłanów
z delegacjami parafialnych rad duszpasterskich, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych. Natomiast główną uroczystość diecezjalnego dziękczynienia za 25 lat istnienia diecezji będziemy obchodzić 8 czerwca na placu Jana Pawła II w Ełku. Zapraszam wszystkich wiernych na te uroczystości, a program szczegółowy będzie przesłany w późniejszym czasie.

  1.  A Moje Niepokalane Serce zatriumfuje – jubileusz 100-lecia objawień fatimskich.

          Rocznica 100-lecia objawień w Fatimie to wspaniała okazja do uwielbienia Boga Trójjedynego za szczególny znak Jego miłości ukazany za pośrednictwem Maryi. Św. Jan Paweł II po zamachu na swoje życie tak wyraził się o orędziu fatimskim: Jeśli Kościół przyjął orędzie
z Fatimy, to przede wszystkim dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie, które są w zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii.
A mówiąc o znakach charakterystycznych dla XX wieku, powiedział: Fatima (…) pozwala nam dostrzec rękę Boga, przewidującego, opiekuńczego
i litościwego Ojca, także w XX wieku.

          Świętowanie jubileuszu niech nam przypomni i uwrażliwi na orędzie fatimskie oraz stanie się okazją do uświadomienia sobie, iż prośby Pani Fatimskiej nie były wypowiadane na próżno, że Jej orędzie trwa nadal, wzywając nas do wprowadzenia go w życie, że ma istotny wpływ na wybory naszej drogi –  jako Kościoła i ludzkości. Papież Benedykt XVI powiedział: Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została wypełniona.

          W Fatimie Matka Boże przedstawiła się jako Pani Różańca Świętego, przynosząc przesłanie wraz z obietnicą: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Niech rok jubileuszowy stanie się kolejnym bodźcem, aby żyć treścią orędzia wzywającego do odmawiania różańca, pokuty
i nawrócenia. Połóżmy szczególny nacisk na wypełnienie życzenia Najwyższego: Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca znajduje swój wyraz w poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi

i nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.

          Dlatego pragnę zachęcić Was do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Matki Kościoła i do uczestniczenia w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca, do spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odmawiania i rozważania tajemnic Różańca.

          Was wszystkich i wszystkie inicjatywy podjęte w roku jubileuszowym zawierzam ufnie Matce Kościoła, Patronce naszej diecezji, i proszę, aby pomagała nam w wypełnianiu słów Jej Syna: Idźcie i głoście. Na ten czas duchowego wzrostu wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

                                                                                                            Bp Jerzy Mazur SVD

                                                                                                                Biskup Ełcki

 

_______________________

Powyższy List pasterski Biskupa Ełckiego należy odczytać na wszystkich Mszach św. w I Niedzielę Adwentu 27 listopada 2016 roku.