Ogłoszenia publiczne

Stosownie do art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22 ze zmianami), w nawiązaniu do ogłoszenia BZP: 561145-N-2017, Zamawiający podaje do wiadomości:

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

249.198,75 PLN + 23%Vat = 306.514,46 PLN

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Zakład Ogólnobudowlany Henryk Gałażyn; ul. Władysława Jagiełły 76, 16-400 Suwałki

3) – cena – 300.496,72 PLN,

– terminu wykonania zamówienia – 31.12.2017r

– okresu gwarancji – 36 miesięcy,

– warunki płatności zawartych w ofercie – do 30 dni.

 Projekt 757/ZP/L/2017

Roboty budowlane i prace konserwatorskie drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej