Poświęcenie kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach

W dniu 29 września 2019 roku w liturgiczne święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała ks. biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki dokonał poświęcenia kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach.

Historia parafii liczy dwadzieścia lat. W dniu, w którym położono kamień węgielny pod nowobudowany przy ul. Szkolnej 8 kościół – 11 września 1999 roku – biskup Wojciech Ziemba, pierwszy biskup ełcki wydał dekret erygujący z dniem – 12 września 1999 roku – parafię przy kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach. Pierwszym proboszczem Parafii został ks. kanonik Krzysztof Krupiński. Świątynia powstała jako wotum wdzięczności i dla upamiętnienia jubileuszu tysiąclecia kanonizacji św. Wojciecha Biskupa i Męczennika  oraz pobytu w Diecezji Ełckiej i na Suwalszczyźnie Papieża Jana Pawła II. Od sierpnia 2014 roku proboszczem parafii jest ks. kanonik Wiesław Śliwczyński.

W historii naszego kościoła rok 2019 będzie zawsze oznaczać czas jego Poświęcenia. Był to rok, w którym coraz wyraźniej widzieliśmy jak ten nasz kościół pięknieje, a po tym jak otrzymaliśmy z rąk ks. Prymasa Wojciecha Polaka, w dniu 23 marca, podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Gnieźnieńskiej, relikwie św. Wojciecha wiedzieliśmy już, że kościół nasz jest gotowy i godny tego, aby go oddać Bogu na własność. Rok 2019 był dla nas także rokiem szczególnej modlitwy, właśnie o jego poświęcenie. Modliliśmy się, aby Bóg raczył przyjąć kościół jako nasz Dar dla Niego. Ostatnim krokiem na tej drodze były trzydniowe rekolekcje, bezpośrednio poprzedzające dzień poświęcenia, które przeprowadził ks. Henryk Nadrowski MIC. Wysłuchaliśmy rozważań – o potrzebie uszanowania świętości Niedzieli, o tym, że – Kościół zawsze powinien być znakiem sprzeciwu i na zakończenie rekolekcji – o roli Kościoła w naszym życiu.

Przez dwadzieścia lat budowaliśmy kościół i modliliśmy się w budowanym kościele. Dzisiaj możemy już modlić się w kościele, który posiada swój styl, jest piękny i który jest już poświęcony.

Na uroczystość poświęcenia kościoła przybyli wierni Parafii oraz zaproszeni goście: kapłani i seminarzyści WSD w Ełku z ks. Rektorem, Siostry Zakonne, osoby Życia Konsekrowanego, Diakoni i Szafarze Eucharystii; przedstawiciele życia politycznego, społecznego i gospodarczego: Minister Jarosław Zieliński wraz z Małżonką, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Starosta Powiatu Witold Kowalewski, przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Urzędu Celnego, Aresztu Śledczego, Nadleśnictwa i Wigierskiego Parku Narodowego; a także przedstawiciele Służby Zdrowia i Oświaty: Dyrekcje Szkół, Katecheci i Nauczyciele. Obecni byli Właściciele Firm oraz Architekci i Budowniczowie kościoła.

Poświęcenie kościoła swą obecnością i śpiewem uświetniał, przybyły wraz ze swym proboszczem ks. prałatem Emilem Owczarkiem, Chór Mieszany z Parafii Matki Bożej Zwycięskiej „Deo Omnis Gloria” z Warszawy Rembertowa.

Uroczystość rozpoczęła się od procesji, w której ks. biskup Jerzy Mazur, kapłani koncelebrujący mszę św., służba liturgiczna ołtarza oraz orszak Rycerzy św. Jana Pawła II z parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła weszli do nieoświetlonego i pozbawionego zwykłego wystroju kościoła.

Witając ks. Biskupa Jerzego Mazura, licznie zgromadzonych gości i wiernych, i prosząc o poświęcenie kościoła ks. proboszcz Wiesław Śliwczyński podkreślił wyjątkowość tego dnia, dla całej naszej wspólnoty parafialnej oraz piękno wybudowanego wspólnym wysiłkiem kościoła, który jest naszym Darem ofiarowanym Panu Bogu. Podkreślił, że jest: „to nasza wielka radość” i „radość ks. Prałata Przemysława Rogowskiego, Fundatora Tej Świątyni”. Ks. proboszcz zwrócił przy tym uwagę, że radując się przekazanym Bogu darem powinniśmy mieć świadomość wiele większej radości: „że to my staliśmy się godnymi i miłymi Bogu, że zechciał od nas przyjąć ten dar serc”.

Zwracając się do współbraci w kapłaństwie ks. proboszcz w sposób szczególny podkreślił swą wdzięczność wobec dwóch kapłanów: ks. Rektora W.S.D Hosianum w Olsztynie ks. profesora Władysława Nowaka, który przez sześć lat przygotowywał jego i jego kolegów z roku do pełnienia służby kapłaństwa oraz ks. Prałata Przemysława Rogowskiego, którego wsparcie pozwoliło nadać naszemu kościołowi ostateczny i piękny kształt.

Na to piękno kościoła w sposób szczególny złożyły się prace architektów i budowniczych kościoła. Wśród zaproszonych gości byli obecni: wykonawcy ołtarzy i posadzki w prezbiterium – bracia Góral wraz z małżonkami, mistrz obrazów i figury Pana Jezusa na Krzyżu – pan Andrzej Taraszkiewicz z małżonką, wykonawca ołtarzy bocznych, ławek, konfesjonałów i stolarki w kościele – pan Tomasz Byrwa z małżonką, wykonawca witrażu – pan Roman Godlewski z małżonką.

Na zakończenie powitania przybyłych na uroczystość ks. proboszcz Wiesław Śliwczyński zwrócił się do parafian podkreślając, że to Oni stanowią: „żywą cząstkę tego kościoła”, że to dla Nich: „ta świątynia powstała”, by wypełniali: „Ją swoją obecnością”. Zwracając się do ks. Biskupa Jerzego Mazura o Poświęcenie prosił również: „o modlitwę zaniesioną przed Boży Tron w naszej intencji i za nas, byśmy w wierze wytrwali i prowadzili życie na Chwałę Bożą i duchowy pożytek ludu Bożego, jako świadkowie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego”.

Część wstępną obrzędów zakończyło powitanie ks. biskupa przez kolorową i różnorodną wiekowo grupę parafian.

Po zakończonym obrzędzie wejścia ks. biskup pobłogosławił wodę a następnie idąc poprzez nawę kościoła pokropił wiernych, wewnętrzne ściany kościoła i wyszedłszy na zewnątrz kościoła pokropił ściany i wejście do kościoła, zaś wracając do prezbiterium pokropił nowo zamontowany witraż zawierający wezwanie do codziennego odmawiania różańca, a na końcu ołtarz i ściany prezbiterium.

Przed rozpoczęciem czytań liturgicznych odśpiewano Hymn – Chwała na wysokości Bogu – wniesiono uroczyście Lekcjonarz z tekstami Pisma Świętego a biskup ukazawszy go wiernym wręczył go lektorom do przeczytania słowa Bożego przeznaczonego na dzień uroczystości.

W homilii ks. Biskup dokonał krótkiego podsumowania, dwudziestoletniego okresu naszego oczekiwania na poświęcenie kościoła, podkreślił radość wszystkich obecnych i wielość osób, które na przestrzeni tych dwudziestu lat miały swój udział w budowaniu kościoła: „Jeden sadził, drugi podlewał, a trzeci zbierał plony”. Objaśniając, w kontekście poświęcenia kościoła, Słowo Boże ks. biskup przywołał postać św. Piotra, który w Cezarei Filipowej na pytanie Jezusa: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”, „A wy za kogo Mnie uważacie?” odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego”. Ks. biskup Jerzy Mazur przypominając naukę papieża Jana Pawła II z naciskiem powiedział: „Na tym wyznaniu opiera się każdy Kościół. […] Na tym wyznaniu opiera się wasza parafia, która jest żywą cząstką powszechnego Kościoła Diecezji Ełckiej”. I dalej podkreślił, że kościół jest przestrzenią sakralną, że jest miejscem, w którym: „nieustannie rozbrzmiewa wyznanie Szymona Piotra, powtarzane przez tysiące warg oraz serc. Niech to wyznanie Szymona Piotra staje się dla wszystkich przychodzących zaczynem nowego życia, życia Bożego i równocześnie w pełni ludzkiego”.

Nawiązując do patronów dnia poświęcenia, świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała ks. biskup zauważył, że „jest taki moment podczas liturgii świętej, kiedy przyłączamy się do grona Aniołów i wspólnie z nimi wielbimy Boga. Ten moment następuje podczas każdej mszy świętej, kiedy kapłan kończy prefację i mówi: „przeto z Aniołami i Archaniołami, błogosławionymi Duchami oraz wszystkimi chórami niebios śpiewamy hymn ku Twojej chwale bez końca wołając”. ….”. Jeżeli tak, to powinniśmy starać się poznawać tych, z którymi wspólnie wielbimy Boga. Powinniśmy także pamiętać o odmawianiu modlitwy do św. Archanioła Michała wzywając go do walki z szatanem. Ks. biskup wskazał również na świętych, których obrazy znajdują się w naszym kościele i zachęcił nas, aby byli dla nas przykładem do naśladowania, byśmy również prosili o ich wstawiennictwo. Zaś w sposób szczególny odniósł się do patrona naszej Parafii św. Wojciecha: „W tej świątyni wzywajcie także świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika, patrona waszej parafii, tego kościoła. Cieszymy się, że są także relikwie św. Wojciecha. I tak jak on z wielką gorliwością przyniósł Chrystusa na nasze ziemie, tak my z gorliwością św. Wojciecha nieśmy Chrystusa zawsze do naszych rodzin, do miasta, głośmy w porę i nie w porę, na ulicach i w każdym miejscu.

Ks. biskup podzielił się również z nami refleksją że to: „my jesteśmy świątyniami Boga. Że budujemy świątynie jest ważne, bo potrzebujemy miejsca do modlitwy, najważniejsze jest jednak, aby Pan Bóg znalazł najpierw miejsce w moim sercu. […] najważniejszą i najpiękniejszą świątynią na świecie jest serce człowieka. Jeśli Bóg nie znajdzie miejsca w moim sercu i moim życiu to na nic się zdadzą świątynie, choćby najwspanialsze. […] Starajmy się być budowniczymi świątyń w naszych sercach. […] Słuchajmy Słowa Bożego i niech to Słowo Boże pomaga nam w budowaniu świątyń naszych serc”.

Na zakończenie homilii ks. biskup zwrócił się do nas z prośbą o świętowanie Niedzieli, o ukochanie Kościoła głową, którego jest Chrystus, o ukochanie niezależnie od opinii świata, niezależnie od tego, co mówią o nim inni ludzie. I spoglądając na nasz piękny witraż wzywający do codziennego odmawiania różańca zwrócił się do nas z prośbą, byśmy wzorem dzieci fatimskich: „wypraszali łaskę nawrócenia dla innych i ofiarowali się jako zadośćuczynienie za grzechy innych. To jest także nasza misja, którą winniśmy w tej świątyni, w tej parafii wypełniać”.

Po zakończeniu homilii miało miejsce najważniejsze wydarzenia tj. namaszczenia ołtarza i ścian kościoła. Na początek odśpiewaliśmy Litanie do Wszystkich Świętych po czym ks. biskup zaznaczywszy olejem na ołtarzu pięć znaków krzyża, na pamiątkę pięciu ran Jezusa Chrystusa na krzyżu, roztarł olej po całym ołtarzu, a następnie wręczył wyznaczonym kapłanom naczynia z krzyżmem do namaszczenia ścian. Namaszczenie ścian odbyło się poprzez namaszczenie tzw. zacheuszek będących widocznymi znakami oddania kościoła na własność Bogu. Z pozwolenia biskupa Jerzego Mazura dokonali tego: ks. prałat Przemysław Rogowski – fundator kościoła, ks. prof. Władysław Nowak – rektor WSD Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, ks. Krzysztof Krupiński – pierwszy proboszcz Parafii, ks. Tadeusz Rynkiewicz – proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, dziekan dekanatu pw. Ducha Świętego.

Po dokonaniu namaszczenia ołtarza i ścian kościoła wniesiono uroczyście i ustawiono na ołtarzu naczynie z rozpalonymi węgielkami, do którego biskup zasypał kadzidło wypowiadając słowa – Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą Panie, jak kadzidło. A jak ta świątynia napełnia się wonią kadzidła, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa – a następnie okadził ołtarz i tabernakulum. Po okadzeniu ołtarza usługujący diakoni okadzili ks. biskupa, wszystkich zebranych i nawę kościoła. Nastąpiły teraz czynności związane z nakryciem i oświetleniem ołtarza. Ołtarz został oczyszczony z  świętego Krzyżma przykryty obrusem i przyozdobiony kwiatami, wniesiono również krzyż procesyjny. Po przygotowaniu ołtarza ks. biskup wręczył specjalne świece kapłanom wyznaczonym do zapalenia świec przy zacheuszkach. Byli to ci sami kapłani, którzy dokonali namaszczenia ścian. Włączono całe oświetlenie kościoła, nasze serca wypełniła radość.

Nastąpiła teraz Liturgia Eucharystyczna. W procesji z darami ofiarnymi złożyliśmy również naszą miłość i nasze cierpienie a zwłaszcza ofiarę tych wszystkich ludzi, którzy wspierali duchowo i materialnie budowę naszego kościoła. Po zakończeni liturgii eucharystycznej ks. prałat Tadeusz Herman, Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej uroczyście ogłosił:

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego oraz duchowy pożytek Bożego Ludu. W VII roku Pontyfikatu Papieża Franciszka. Z okazji XX rocznicy powstania parafii, w święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała dn. 29 września 2019 r., w obecności Parafian, jej Duszpasterzy i zaproszonych Gości Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur dokonał Uroczystego Poświęcenia Kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha B. M. w Suwałkach.

W dniu poświęcenia wierni za pobożne ucałowanie ołtarza mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Andrzej Meller

Parafia pw. św Wojciecha BiM w Suwałkach