Rozpoczęcie nowego Roku Akademickiego w WSD

Po raz dwudziesty ósmy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, 3 października rozpoczął się nowy rok akademicki. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur. Podczas inauguracji w Auli Magna pięciu alumnów pierwszego roku otrzymało indeks.

Rektor ełckiego WSD ks. dr Antoni Skowroński we wprowadzeniu do Mszy św. zaznaczył, że gromadzi wszystkich zebranych w kaplicy seminaryjnej Najwyższy i Wieczny Kapłan. Przywitał zebrane duchowieństwo, władze parlamentarne, miejskie i samorządowe.

W homilii biskup podkreślił ważność dnia inauguracji dla diecezji i Kościoła powszechnego. – Alumni, którzy otrzymali dar powołania kapłańskiego pragnę rozpocząć pierwszy czy kolejny rok formacji duchowej, intelektualnej, ludzkiej i pastoralnej. Zawierzamy ten rok, alumnów, moderatorów, profesorów Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Powołując się na przeżywany w Kościele Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny hierarcha zadał zgromadzonym pytanie: – Jak wygląda moje świadectwo życia? Zaznaczył że miesiąc ten jest czasem przebudzenia misyjnego oraz wspaniałą szansą podjęcia z odnowionym zapałem odpowiedzialności za misje oraz umocnienia się w przekonaniu, że z mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy uczniami-misjonarzami Chrystusa. – Ten czas ma także nas pobudzić do większego miłosierdzia na rzecz misji – zaznaczył ordynariusz ełcki.

Kaznodzieja kierując się słowami Papieża Benedykta XV z Listu apostolskiego: Maximum illud zaznaczył, że ełccy alumni przygotowują się by głosić Boga, a więc każdy z nich powinien być mężem Bożym. – Jezus daje nam wskazania jak żyć, działać by być mężem Bożym. O to módlmy się także w czasie tej Eucharystii – dodał.

Nawiązanie do Ewangelii, a w tym do posłania uczniów, było kolejnym tematem poruszanym przez ks. biskupa. Jezus posyłając, daje im wskazania, które są bardzo ważne w wypełnianiu misji. Sam Mistrz zachęca ich do modlitwy, zaufania bez reszty Bogu oraz to, iż mają być siewcami pokoju Chrystusowego.

Ks. biskup zaapelował do zebranych: – Żyjcie Słowem Bożym, żyjcie Ewangelią
i wcielajcie ją w życie (…) nie bójcie się wyjść z czterech ścian, ze swego lęku, wstać z kanapy i być Bożymi szaleńcami (…) Trwajcie na modlitwie, czytajcie i rozważajcie Słowo Boże, zaufajcie Chrystusowi, który was powołał i posyła byście byli świecami pokoju, siewcami słowa Bożego. Uwierzmy, że sercem misji Kościoła jest modlitwa. W tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym módlmy się, aby Duch Święty wzbudził nową wiosnę misyjną dla wszystkich ochrzczonychi posłanych przez Kościół Chrystusowy.

Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania ewangelizacyjne dla Kościoła w Amazonii” wygłosił
ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD. W swoim referacie podkreślił znaczenie modlitwy, ofiarności,
zaangażowania zwykłych ludzi na rzecz misji oraz wartość współpracy świeckich
z duchowieństwem w tym temacie.

W inauguracji wzięli udział reprezentanci wyższych uczelni z Ełku i regionu oraz władze parlamentarne, miejskie i samorządowe.

W tym roku w ełckim seminarium swoją formację intelektualno-duchową kształtuje 32 kleryków. W ciągu 27 lat seminarium wychowało i wykształciło 217  kapłanów. Od kilku lat istnieje Wspólnota Przyjaciół Seminarium, licząca 360 członków, która wspiera WSD duchowo
i materialnie.

ks. kz

fot. Jerzy Małecki