VI Interdyscyplinarny Dzień św. Tomasza z Akwinu

26 stycznia 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej odbył się VI Interdyscyplinarny Dzień św. Tomasza z Akwinu pt. „Kościół promotorem Państwa?”.

Jak co roku, dzień ten zaczęliśmy od Mszy św., która była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kan. dr. Marcina Maczana, wikariusza generalnego diecezji ełckiej, który wygłosił kazanie do zgromadzonych gości. Otwarcia sympozjum dokonał ks. kan. dr Antoni Skowroński, rektor WSD w Ełku. Następnie swoje wystąpienie skierował ks. dr Tomasz Kopiczko, wykładowca naszego seminarium i pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wystąpienia poszczególnych prelegentów były podzielone na dwie sesje. W I sesji swoje referaty wygłosili: ks. dr Karol Jasiński, UWM Olsztyn – „Kościół a tożsamość duchowa i narodowa”, ks. dr Tomasz Grabowski, PWSIP Łomża – „Kościół jako mecenat kultury wspierający państwo w ochronie dziedzictwa narodowego”, dr Tomasz Naruszewicz – PWSZ Suwałki – „Rola pierwszych parafii na Suwalszczyźnie”. Natomiast w drugiej: dr Agnieszka Łukasik-Turecka, KUL – „Wartości i cnoty społeczne w dobie mediatyzacji polityki i polityzacji mediów”, prof. dr hab. Jan Żaryn, UKSW Warszawa – „Kościół promotorem państwa? Ujęcie historyczne”. Po wygłoszonych referatach odbyła się niezwykle interesująca dyskusja, która była niejako zwieńczeniem wystąpień wszystkich prelegentów.

WSD