Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2020

Styczeń 2020

Intencja ewangelizacyjna: Promocja pokoju w świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.


Luty 2020

Intencja powszechna: Usłyszeć wołanie migrantów.
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.


Marzec 2020

Intencja ewangelizacyjna: Katolicy w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.


Kwiecień 2020

Intencja powszechna: Wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.


Maj 2020

Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.


Czerwiec 2020

Intencja ewangelizacyjna: Droga serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.


Lipiec 2020

Intencja powszechna: Nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.


Sierpień 2020

Intencja powszechna: Świat morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.


Wrzesień 2020

Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.


Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.


Listopad 2020

Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.


Grudzień 2020

Intencja ewangelizacyjna: Za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

Pomoc Misjonarce w Kamerunie

Kamerun to najbardziej dotknięty przez COVID-19 kraj Środkowej Afryki. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zbyt późno zostały wprowadzone restrykcje. Prasa odsłaniając kulisy codziennego życia w Kamerunie donosi, że ponad 80% mieszkańców kraju żyje z dnia na dzień. Największy problem dotyczy braku wyżywienia, jest to odczuwalne zwłaszcza w miastach. Ludność oczekuje konkretnej pomocy.

Kraj ten od lat zmaga się z wieloma problemami. Teraz musi sobie poradzić z widmem wybuchu epidemii. Na jednej z placówek misyjnych w Kamerunie, od lat posługuje nasza Siostra Barbara Pillar SAC – Misjonarka o wielkim sercu, zatroskana o losy tych, do których została posłana. Pomóżmy Siostrze Barbarze przetrwać ten trudny czas, otoczmy ją opieką duchową i materialną. Nawet drobna ofiara wartości bochenka chleba pozwoli naszej Misjonarce patrzeć z nadzieją w przyszłość. Pamiętajmy o słowach bł. Marii Teresy Ledóchowskiej: „Kto pomaga misjonarzom, nagrodę misjonarzy otrzyma”.

Zebrane środki przekażemy Siostrze, żeby mogła reagować na pilne potrzeby, szczególnie w zakresie ochronę zdrowia i życia. Już teraz potrzebny jest zakup żywności, mydła, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek, paliwa do generatorów, leków i opłacenie leczenia osób chorych.

Ełcka Caritas udostępnia specjalny rachunek do wpłat na wskazany cel. Środki pieniężne na pomoc Siostrze Barbarze prosimy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy

Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomoc Misjonarce w Kamerunie”.

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
PAŹDZIERNIK 2019 R. W DIECEZJI EŁCKIEJ

Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego i wypracowuje własne formy i propozycje dzia-łań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha misyjnego.
Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest także wspaniałą szansą w diecezji ełckiej, by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w wierzących odpowiedzialność misyjną, by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjonarzami z chrztu świętego i bierzmowania, by poznać misjonarzy jako świadków wiary, by wspomóc misjonarzy i misjonarki.

Zachęcani jesteśmy by przygotowywać się i przeżywać ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w czterech wymiarach:
1.Osobiste spotkanie z Chrystusem żyjącym w Kościele: Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista i wspólnotowa;
2.Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pochodzą z Kościołów rozproszonych po całym świecie;
3.Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna związane z misją ad gentes;
4.Miłosierdzie dla misji: wsparcie finansowe dla placówek misyjnych oraz młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Pragnę zaproponować byśmy przygotowywali się i przeżywali Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w parafiach, rodzinach i szkołach

I. PARAFIA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem
– Uroczyste Msze św. z homilią w niedziele i święta o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy (z zachętą do wygłaszania codziennych homilii). Zaangażowanie we Mszach św. : wspólnot zakonnych, parafialnych rad duszpasterskich, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, dzieci i młodzież. Komunia św. w intencji misji,
– w każdy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji
i powołań misyjnych (od godz. 15.00 do Mszy św. wieczornej),
– Codzienne nabożeństwo różańcowe w intencji misji,
– Modlitwa indywidualna lub wspólnotowa. Koronka do Bożego Miłosierdzia,

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

– spotkania z misjonarzami, misjonarkami
– zapoznawanie się ze świadkami i męczennikami wiary w czasie nabożeństw różańcowych
– filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy stałej formacji misyjnej związanej z misją ad gentes (biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna)

– homilia w niedziele i dni powszednie o tematyce misyjnej
– nabożeństwo różańcowe (czytanki październikowe)
– spotkanie z misjonarzami, misjonarkami
– filmy o tematyce misyjnej
– spotkania formacyjne we wszystkich wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych winne być o tematyce misyjnej
– programy telewizyjne o tematyce misyjnej

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– kształtowanie odpowiedzialności za misje
– dar serca złożony na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne (Niedziela Misyjna)
– dodatkowe ofiary składane będą przekazane na ten cel i dla naszych misjonarzy fideidonistów pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach. Dzięki naszej pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i pociechę potrzebującym.

II. RODZINA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem w rodzinie

– wspólne czytanie Pisma Świętego,
– Modlitwa w rodzinie. Przynajmniej dziesiątek różańca w gronie rodziny ofiarowany w intencji misji, misjonarzy, o powołania misyjne.
– Modlitwa osobista. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. Świadectwo

– rozmowy o misjonarzach jako świadkach wiary
– Zapoznawanie się ze świadkami wiary, misjonarzami poprzez czytanie literatury misyjnej, czasopism misyjnych, katolickich w tym także Martyrii
– filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy formacji misyjnej związanej z misją ad gentes
– wysłuchanie katechezy o tematyce misyjnej prowadzonej przez biskupów z Komisji EP ds. Misji a transmitowanej przez Radio Maryja w każdą sobotę o godz. 8.30 (powtórka: godz. 17.00);
– homilie o tematyce misyjnej wygłaszane na Mszach św. w każdą niedzielę, transmitowanych przez TVP 1, telewizję „TRWAM”, Radio Maryja, Polskie Radio i inne środki społecznego przekazu.
– w ramach spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach zachęcam by podejmować temat: misyjność Kościoła, Jestem uczniem misjonarzem z chrztu świętego. Jak realizować powołanie misyjne?
– Korzystanie z literatury misyjnej, czasopism misyjne, filmów misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– rodzina pomaga rodzinie z Aleppo w Syrii lub w Sudanie czy naszym misjonarzom fideidonistom i pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach,

III. SZKOŁA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem

– w czasie katechez ukazywanie posłania misyjnego według relacji czterech Ewangelistów
– modlitwa w czasie katechezy za misje i zachęcanie do modlitwy indywidualnej za misje
– zachęcanie do zaangażowania się w parafii, do udziału we Mszach św., adoracji i modlitwie różańcowej, koronką do Miłosierdzia Bożego
– zachęcanie do zaangażowania się w program w rodzinie

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

– ukazywanie świadków wiary w czasie każdej katechezy, życie i działalność misjonarzy i misjonarek
– zachęcanie do korzystania z książek, czasopism, Martyrii
– filmy o misjonarzach

3. Formacja misyjna uczniów misjonarzy

– organizacja konkursów o tematyce misyjnej i zachęta do wzięcia udziału w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.
– przygotowywanie dzieci do kolędowania misyjnego w czasie Bożego Narodzenia i do II Kongresu Misyjnego – 1czerwca 2020
– prowadzenie katechez o tematyce misyjnej zawartych w specjalnym dodatku na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (Misyjne Materiały Liturgiczne)
– inicjowanie wśród dzieci Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kół Misyjnych, Ognisk Misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– dzieci pomagają dzieciom z krajów misyjnych poprzez naszych misjonarzy fidei donum i pochodzących z diecezji ełckiej dla ich pracy z biednymi, potrzebującymi, dziećmi na misjach,

IV. EWANGELIZACJA NA ULICACH

– Ewangelizacja w głównych miejscach miast i miejscowości prowadzona przez poszczególne wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy kościelne (II i III niedziela października)

Ponadto zachęcam by:
1. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wspaniałą okazją przede wszystkim dla kapłanów, osób konsekrowanych i liderów różnych grup działających w para-fiach, do wejścia w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej, stania się jej członkiem. Z całego serca zachęcam. W czasie spotkań rejonowych będzie okazja wejścia w szeregi PUM
2.Katecheci zaangażowali się w inicjowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kółek i Ognisk misyjnych w parafiach, przygotowania Kolędników misyjnych. Tutaj jest wielka rola katechetów, katechetek oraz kapłanów zaangażowanych w katechizację.

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej.
Hasłem są słowa: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej będzie miał miejsce w Ełku:

19 października – stacja dorosłych i młodzieżowa.
20 października – zaangażowanie się wszystkich wiernych w parafiach w przeżywanie stacji kongresowej. Katecheci winni przygotować z dziećmi i młodzieżą spektakle misyjne, zaangażować się w liturgię Mszy św. Czyńmy raban misyjny w parafiach.

Stacja dziecięca będzie miała 3 etapy.
I etap – to cały miesiąc październik. W czasie katechez w szkole przygotować dzieci do kolędowania misyjnego w okresie świątecznym,
II etap – to misyjne kolędowanie od 26 grudnia do 6 stycznia. Orszak Trzech Króli jest wspaniałą okazją do zaangażowania dzieci i młodzieży w kolędowanie, jasełka.
III etap to 1 czerwca 2020 w Ełku – II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – stacja dziecięca

 

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

 

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym.

W diecezji ełckiej pragniemy realizować ten cel także przez II Kongres Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani w mocy Ducha”, który odbędzie się
19 października 2019 r. w Ełku oraz 20 października 2019 r. we wszystkich parafiach diecezji. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do jeszcze większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

W imieniu Biskupa Ełckiego i Komitetu Organizacyjnego zapraszam Czcigodnych Księży, Katechetów, wszystkie Wspólnoty, Stowarzyszenia
i poszczególne Ruchy Kościelne oraz wszystkich wiernych naszej diecezji do wspólnego przeżywania II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej. Kongres Misyjny – Stacja Dorosłych rozpocznie się o godzinie 9.00 w parafii pw. Ducha Świętego w Ełku, Kongres Misyjny – Stacja Młodych rozpocznie się o godzinie 9.00 w par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku.

Centralnym punktem II Kongresu będzie Msza św. o godzinie 13.30 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, w kościele pw. Ducha Świętego w Ełku. Zachęcamy, aby poszczególne wspólnoty i delegacje parafialne złożyły dar ołtarza na rzecz misji. Podczas II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej przewidziane są konferencje i świadectwa misjonarzy i misjonarek, agapa misyjna, spektakl misyjny pt. „Zanieśmy światu Miłość”. Telemostem połączymy się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych. Spotkanie zakończy się ok. godziny 16.00.

Natomiast niedziela, 20 października 2019 r., która jest Niedzielą Misyjną niech będzie kontynuowaniem stacji kongresowych we wszystkich parafiach i wspólnotach zakonnych. Zachęca się, do organizowania w tym dniu kiermaszy, loterii, montaży słowno-muzycznych o tematyce misyjnej. Można też zaprosić misjonarzy lub osoby z wolontariatu misyjnego, aby podzieliły się świadectwem życia na misjach. Pamiętajmy też o okolicznościowym wystroju naszych świątyń. Bądźmy kreatywni w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej w parafiach.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie

Ks. Jacek Uchan
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Propozycje do kontynuowania drugiego dnia
II Diecezjalnego Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej
we wszystkich parafiach i rodzinach Diecezji Ełckiej
w niedzielę 20 października 2019

Parafia, Kościół, Kaplica, Wspólnoty Zakonne i Szkoła.
– Uroczysta msza św. z homilią o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy oraz zaangażowanie we mszy św. : wspólnoty zakonne, parafialne i ruchy, rady duszpasterskie, dzieci i młodzież(z PDMD, kolędnicy misyjni);
– uczestnictwo i komunia św. w intencji misji.
– modlitwa wiernych oraz przez cały miesiąc ( materiały misyjne na tydzień misyjny – dodatek, dostarczone do parafii)
– zaprosić misjonarza lub osoby związane z misjami.
– zaangażowanie się w modlitwę – np.: misyjny różaniec,(zaprosić dorosłych, młodzież, ale też chorych, starszych, by włączyli się w tym dniu w szczególny sposób modląc się i ofiarując swoje cierpienia za misje.
– ewangelizacja na ulicach miejscowości i parafii( zaangażować wspólnoty parafialne).
– montaż słowno-muzycznych o tematyce misyjnej.
– roztrzygniecie konkursów misyjnych i nagrodzenie młodzieży w parafii oraz przedstawienie, zaprezentowanie tego całej wspólnocie parafialnej.
– dekoracja misyjna kościoła, gablot parafialnych i szkolnych, wystawy misyjne.
– organizowanie kiermaszy, loterii, filmy misyjne, festyn sportowo – misyjny.

Rodzina:
– modlitwa rodziny za misje i misjonarzy(wieczorna, 10 różańca, koronka do B. Miłosierdzia, wspólne uczestniczenie we mszy św. i w sakramentach św.
– rozmowy o zaangażowanie się w dzieło misyjne.
– film, literatura, czasopisma misyjne, przygotowanie się do zaangażowania się w szkole, czy parafii – czynny udział.
– dobry uczynek, post, dar serca w intencji misji.

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a także zapowiedź Synodu Misyjnego Dzieci w 2021 r., były głównymi tematami jesiennego spotkania dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentantów środowisk misyjnych w Polsce. Odbyło się ono w dniach 10-11 września 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Rozpoczęcia zebrania dokonał dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas, który po przywitaniu uczestników zaprosił do podjęcia refleksji nad zbliżającym się Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym – jak go przeżyć, jak wykorzystać przygotowane pomoce oraz jak rozpocząć wraz z tym wydarzeniem nowy etap pracy w animacji i współpracy misyjnej.

Następnie bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, przedstawił program świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i zaprosił wszystkie środowiska misyjne w Polsce, aby swoim misyjnym świadectwem otwierali serca wiernych w Polsce na misyjne potrzeby Kościoła: – Czyńmy misyjny raban w całej naszej Ojczyźnie – zachęcał. Zapowiedział także przygotowania do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który ma się odbyć w czerwcu 2021 r. pod wstępnym hasłem: „Słuchać, by działać”. Jego celem będzie ożywienie misyjnego zapału poprzez ukazanie piękna powszechnego powołania misyjnego i zapoznanie się ze współczesnymi wyzwaniami misyjnymi. Na koniec bp Mazur życzył dobrego i owocnego przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

W kolejnych wystąpieniach swoją działalność zreferowali przedstawiciele agend KEP ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Pierwszy dzień zebrania zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mazura. W homilii przewodniczący KEP ds. Misji wezwał środowiska misyjne do bycia solą ziemi nadającą misyjny smak Kościołowi w Polsce.
Wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego ks. Tomasz Atłas – modlitwą zaproponowaną przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – wprowadził uczestników w atmosferę tego zbliżającego się nadzwyczajnego czasu. Modlitwa ta będzie odmawiana każdego dnia października podczas Apelu Jasnogórskiego.
W drugim dniu zebrania dyrektor krajowy ks. Tomasz Atłas przedstawił materiały wydane przez Papieskie Dzieła Misyjne na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, w tym opublikowane tłumaczenie trzeciej teologicznej części przewodnicka wydanego przez Kongregacje Ewangelizacji Narodów na ten Nadzwyczajny czas. Została ona wydana w numerze pierwszym Lumen Gentium 2019.

„Trzeba wykorzystać wszelkie możliwości, aby budzić misyjną świadomość ochrzczonych we wszystkich grupach parafialnych i środowiskach kościelnych. Aby później każdy z nas żył pragnieniem Ojca Świętego wyrażonego w kontekście NNM: ‚Bądźmy w «permanentnym stanie misji»’. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata” – podkreślił Dyrektor Krajowy PDM i dodał że podczas zarówno przygotowania, jak i świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego chodzi nie tylko o budzenie u innych ducha misyjnego, ale także o przemianę serc tych już zaangażowanych. – Niech więc przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zmobilizuje do wielkiej przemiany cały Kościół w Polsce – wezwał Dyrektor Krajowy PDM. Następnie sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych podsumowali mijający rok i przedstawili program działalności na nowy rok.

Sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Maciej Będziński podsumował osiem ostatnich lat ofiarności wiernych w Polsce na rzecz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W latach 2011-2015 wyniosła ona ponad 537 tys. dolarów USD, z których zrealizowano za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego PDPA wiele projektów na różnych kontynentach. Następnie ks. Będziński przedstawił ofiarność na akcję AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Od 2013 r. włączyło się w tę akcję 1012 ofiarodawców. Natomiast w akcji „Misyjny Bukiet” od 2016 r. wzięło udział 41 ofiarodawców, w tym 16 neoprezbiterów. W sumie zebrano 46 tys. złotych, które przeznaczono na wsparcie dwóch seminariów misyjnych (w Peru i na Madagaskarze). Ostatnie przedsięwzięcie PDPA w Polsce to akcja „Pomagam.pl” – czyli zbiórka internetowa pod hasłem „Kuchnia i woda” na rzecz wsparcia seminarium misyjnego na Madagaskarze.

Natomiast Sekretariat Krajowy PDRW w mijającym roku zorganizował drugi stopień Szkoły Animatorów Misyjnych, w którym uczestniczyło około 40 osób. Zaplanował też pierwszy stopień SAM na koniec czerwca 2020 r. oraz wyjazdy animacyjne do parafii, a także rekolekcje w Adwencie i Wielkim Poście w 2020 r. Ks. Będziński przedstawił także współpracę Dzieła ze Stowarzyszeniem „Żywy Różaniec” oraz zaprezentował działalność Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW, który tworzy się od 2016 roku.

Z kolei sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Anna Sobiech, zapowiadając Misyjny Synod Dzieci, który ma się odbyć w 2021 r., przedstawiła wstępny program Synodu i zaprosiła do współpracy w jego organizowaniu. – Szukając odpowiedzi na pytanie o kształt przyszłych kongresów misyjnych dzieci w obliczu wyzwań i potrzeb naszych czasów, chcemy z jednej strony uniknąć form przestarzałych i nudnych dla percepcji współczesnego dziecka, a z drugiej strony zachować to, co w krajowych kongresach było cenne i niepowtarzalne: doświadczenie spotkania z dziećmi z całej Polski i innych krajów świata, doświadczenie Kościoła różnorodnego kulturowo, poczucie mocnej wspólnoty wiary i modlitwy – podkreśliła.
Ojciec Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, przedstawił pracę animacyjną prowadzoną w seminariach diecezjalnych i zakonnych oraz prosił dyrektorów diecezjalnych o zachęcanie kapłanów do włączania się w działalność PUM. Zaprosił także do uczestnictwa w sympozjum i nocnym czuwaniu na Jasnej Górze w dniach 7-8 grudnia tego roku.

Zebranie zakończono Mszą św., której przewodniczył ks. Tomasz Atłas. W homilii podkreślił, że „trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu w naszej posłudze misyjnej. Przykładem tego jest św. Józef, módlmy się zatem za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli iść bez kalkulowania i głosić Ewangelię” – prosił uczestników Dyrektor Krajowy PDM.

W zebraniu wzięło udział ponad 100 osób. Oprócz dyrektorów diecezjalnych PDM uczestnikami byli promotorki i promotorzy misyjni zakonów żeńskich i męskich oraz animatorzy świeccy.

mk/pdm

Bp Mazur: Miesiąc Misyjny okazją do odkrycia misyjnego powołania

Niech każdy Kościół lokalny, poprzez przygotowanie do Miesiąca Misyjnego oraz przeżywanie go, odkryje na nowo swoje misyjne powołanie i możliwość konkretnego zaangażowania – powiedział bp Jerzy Mazur w przemówieniu do polskich biskupów. Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski o programie ogłoszonego przez papieża Franciszka na październik 2019 roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

– Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz misyjny zapał, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym – podkreślił bp Mazur. Dodał, że pragnieniem papieża Franciszka jest, by ten miesiąc był przeżyty w diecezjach we współpracy i pod przewodniczeniem działających w poszczególnych Kościołach Papieskich Dzieł Misyjnych.

Biskup ełcki zapowiedział także, że Papieskie Dzieła Misyjne opracowują „Przewodnik” na każdy dzień miesiąca misyjnego. – Znajdą się w nim refleksje misyjne odwołujące się do czytań mszalnych, biogramy 30 świętych męczenników, świadków wiary i osób szczególnie zaangażowanych w dzieła misyjne. Z Polski zostaną przedstawione dwie sylwetki: o. Mariana Żelazka SVD i dr Wandy Błeńskiej. Przewodnik będzie zawierać też teksty odnoszące się do podstawowej formacji i współpracy misyjnej, przygotowane przez misjologów z całego świata – mówił przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

1 października papież Franciszek odprawi nieszpory w bazylice św. Pawła za Murami, inaugurując obchody tego nadzwyczajnego miesiąca przy relikwiach św. Franciszka Ksawerego, patrona misji – mówił bp Mazur. Wskazał także, że 20 października, a więc w Niedzielę Misyjną, papież będzie przewodniczyć uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra, a 27 października pod jego przewodnictwem odprawione zostaną uroczyste nieszpory.

Hierarcha przypomniał apel prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernardo Filoniego do biskupów i arcybiskupów o organizowanie w diecezjach uroczystości liturgicznych związanych z Niedzielą Misyjną, natomiast w pozostałe niedziele i dni powszednie Miesiąca Misyjnego zachęca, by odprawiano Msze św. w sanktuariach lub wybranych kościołach parafialnych.

Do włączenia się w te obchody wypada szczególnie zaprosić misjonarki i misjonarzy, którzy powrócili z placówek misyjnych, zgromadzenia zakonne i wspólnoty misyjne oraz środowiska zaangażowane w misyjne dzieło Kościoła – dodał biskup ełcki.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział o przygotowaniach do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przypomniał, że do wspólnot kontemplacyjnych w Polsce oraz do polskich księży emerytów został skierowany list z prośbą o modlitwę za misje oraz w intencji owocnego przeżycia tego wyjątkowego czasu.

Przygotowano również materiały liturgiczne na październikowe nabożeństwa różańcowe. – W materiałach znajdują się rozważania i czytanki prezentujące nauczanie papieża Franciszka o misjach oraz fragmenty listów polskich misjonarzy – powiedział bp Mazur. Przygotowano także pomoce homiletyczne i katechetyczne prezentujące działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Biskup mówił o planowanych w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym liturgiach, katechezach i czuwaniach. Wspomniał również o odbytej na przełomie stycznia i lutego wizycie w Papui-Nowej Gwinei oraz o funkcjonowaniu reaktywowanego w ubiegłym roku Instytutu Misyjnego Laikatu.

Wśród tematów trzydniowego spotkania znalazły się m.in.: duszpasterstwo młodzieży, ochrona małoletnich w Kościele oraz jubileusze 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski i 100-lecia odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

mip / Warszawa