Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski

Kontakt: Tel. 504025012

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2019

 • Styczeń

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

 • Luty

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 • Marzec

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.  

 • Kwiecień

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

 • Maj

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 • Czerwiec

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

 • Lipiec

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

 • Sierpień

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

 • Wrzesień

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

 • Październik

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.  

 • Listopad

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.  

 • Grudzień

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – sł. Boża Paulina Jaricot – zainicjowała również Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzieło wspierające misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do powrotu do pierwotnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.

Sprawa misji i budowania wspólnoty Kościoła były dla sł. Bożej Pauliny Jaricot najważniejsze, dlatego całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła tej sprawie. Po głębokiej modlitwie i duchowym zawierzeniu siebie Maryi, wraz ze współtowarzyszami powołała w roku 1822 Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a w 1826 r. Żywy Różaniec. Do osób skupionych w tych dziełach mówiła: Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać tylko takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata.

Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez:

– codzienną modlitwę,

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,( Misje dzisiaj, Różaniec)

– wspieranie powołań kapłańskich,

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji (1 zł miesięcznie).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: www.pdrw.missio.org.pl

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
PAŹDZIERNIK 2019 R. W DIECEZJI EŁCKIEJ

Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego i wypracowuje własne formy i propozycje dzia-łań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha misyjnego.
Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest także wspaniałą szansą w diecezji ełckiej, by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w wierzących odpowiedzialność misyjną, by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjonarzami z chrztu świętego i bierzmowania, by poznać misjonarzy jako świadków wiary, by wspomóc misjonarzy i misjonarki.

Zachęcani jesteśmy by przygotowywać się i przeżywać ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w czterech wymiarach:
1.Osobiste spotkanie z Chrystusem żyjącym w Kościele: Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista i wspólnotowa;
2.Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pochodzą z Kościołów rozproszonych po całym świecie;
3.Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna związane z misją ad gentes;
4.Miłosierdzie dla misji: wsparcie finansowe dla placówek misyjnych oraz młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Pragnę zaproponować byśmy przygotowywali się i przeżywali Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w parafiach, rodzinach i szkołach

I. PARAFIA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem
– Uroczyste Msze św. z homilią w niedziele i święta o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy (z zachętą do wygłaszania codziennych homilii). Zaangażowanie we Mszach św. : wspólnot zakonnych, parafialnych rad duszpasterskich, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, dzieci i młodzież. Komunia św. w intencji misji,
– w każdy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji
i powołań misyjnych (od godz. 15.00 do Mszy św. wieczornej),
– Codzienne nabożeństwo różańcowe w intencji misji,
– Modlitwa indywidualna lub wspólnotowa. Koronka do Bożego Miłosierdzia,

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

– spotkania z misjonarzami, misjonarkami
– zapoznawanie się ze świadkami i męczennikami wiary w czasie nabożeństw różańcowych
– filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy stałej formacji misyjnej związanej z misją ad gentes (biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna)

– homilia w niedziele i dni powszednie o tematyce misyjnej
– nabożeństwo różańcowe (czytanki październikowe)
– spotkanie z misjonarzami, misjonarkami
– filmy o tematyce misyjnej
– spotkania formacyjne we wszystkich wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych winne być o tematyce misyjnej
– programy telewizyjne o tematyce misyjnej

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– kształtowanie odpowiedzialności za misje
– dar serca złożony na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne (Niedziela Misyjna)
– dodatkowe ofiary składane będą przekazane na ten cel i dla naszych misjonarzy fideidonistów pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach. Dzięki naszej pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i pociechę potrzebującym.

II. RODZINA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem w rodzinie

– wspólne czytanie Pisma Świętego,
– Modlitwa w rodzinie. Przynajmniej dziesiątek różańca w gronie rodziny ofiarowany w intencji misji, misjonarzy, o powołania misyjne.
– Modlitwa osobista. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. Świadectwo

– rozmowy o misjonarzach jako świadkach wiary
– Zapoznawanie się ze świadkami wiary, misjonarzami poprzez czytanie literatury misyjnej, czasopism misyjnych, katolickich w tym także Martyrii
– filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy formacji misyjnej związanej z misją ad gentes
– wysłuchanie katechezy o tematyce misyjnej prowadzonej przez biskupów z Komisji EP ds. Misji a transmitowanej przez Radio Maryja w każdą sobotę o godz. 8.30 (powtórka: godz. 17.00);
– homilie o tematyce misyjnej wygłaszane na Mszach św. w każdą niedzielę, transmitowanych przez TVP 1, telewizję „TRWAM”, Radio Maryja, Polskie Radio i inne środki społecznego przekazu.
– w ramach spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach zachęcam by podejmować temat: misyjność Kościoła, Jestem uczniem misjonarzem z chrztu świętego. Jak realizować powołanie misyjne?
– Korzystanie z literatury misyjnej, czasopism misyjne, filmów misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– rodzina pomaga rodzinie z Aleppo w Syrii lub w Sudanie czy naszym misjonarzom fideidonistom i pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach,

III. SZKOŁA

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem

– w czasie katechez ukazywanie posłania misyjnego według relacji czterech Ewangelistów
– modlitwa w czasie katechezy za misje i zachęcanie do modlitwy indywidualnej za misje
– zachęcanie do zaangażowania się w parafii, do udziału we Mszach św., adoracji i modlitwie różańcowej, koronką do Miłosierdzia Bożego
– zachęcanie do zaangażowania się w program w rodzinie

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

– ukazywanie świadków wiary w czasie każdej katechezy, życie i działalność misjonarzy i misjonarek
– zachęcanie do korzystania z książek, czasopism, Martyrii
– filmy o misjonarzach

3. Formacja misyjna uczniów misjonarzy

– organizacja konkursów o tematyce misyjnej i zachęta do wzięcia udziału w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.
– przygotowywanie dzieci do kolędowania misyjnego w czasie Bożego Narodzenia i do II Kongresu Misyjnego – 1czerwca 2020
– prowadzenie katechez o tematyce misyjnej zawartych w specjalnym dodatku na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (Misyjne Materiały Liturgiczne)
– inicjowanie wśród dzieci Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kół Misyjnych, Ognisk Misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

– dzieci pomagają dzieciom z krajów misyjnych poprzez naszych misjonarzy fidei donum i pochodzących z diecezji ełckiej dla ich pracy z biednymi, potrzebującymi, dziećmi na misjach,

IV. EWANGELIZACJA NA ULICACH

– Ewangelizacja w głównych miejscach miast i miejscowości prowadzona przez poszczególne wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy kościelne (II i III niedziela października)

Ponadto zachęcam by:
1. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wspaniałą okazją przede wszystkim dla kapłanów, osób konsekrowanych i liderów różnych grup działających w para-fiach, do wejścia w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej, stania się jej członkiem. Z całego serca zachęcam. W czasie spotkań rejonowych będzie okazja wejścia w szeregi PUM
2.Katecheci zaangażowali się w inicjowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kółek i Ognisk misyjnych w parafiach, przygotowania Kolędników misyjnych. Tutaj jest wielka rola katechetów, katechetek oraz kapłanów zaangażowanych w katechizację.

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej.
Hasłem są słowa: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej będzie miał miejsce w Ełku:

19 października – stacja dorosłych i młodzieżowa.
20 października – zaangażowanie się wszystkich wiernych w parafiach w przeżywanie stacji kongresowej. Katecheci winni przygotować z dziećmi i młodzieżą spektakle misyjne, zaangażować się w liturgię Mszy św. Czyńmy raban misyjny w parafiach.

Stacja dziecięca będzie miała 3 etapy.
I etap – to cały miesiąc październik. W czasie katechez w szkole przygotować dzieci do kolędowania misyjnego w okresie świątecznym,
II etap – to misyjne kolędowanie od 26 grudnia do 6 stycznia. Orszak Trzech Króli jest wspaniałą okazją do zaangażowania dzieci i młodzieży w kolędowanie, jasełka.
III etap to 1 czerwca 2020 w Ełku – II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – stacja dziecięca

 

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

 

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym.

W diecezji ełckiej pragniemy realizować ten cel także przez II Kongres Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani w mocy Ducha”, który odbędzie się
19 października 2019 r. w Ełku oraz 20 października 2019 r. we wszystkich parafiach diecezji. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do jeszcze większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

W imieniu Biskupa Ełckiego i Komitetu Organizacyjnego zapraszam Czcigodnych Księży, Katechetów, wszystkie Wspólnoty, Stowarzyszenia
i poszczególne Ruchy Kościelne oraz wszystkich wiernych naszej diecezji do wspólnego przeżywania II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej. Kongres Misyjny – Stacja Dorosłych rozpocznie się o godzinie 9.00 w parafii pw. Ducha Świętego w Ełku, Kongres Misyjny – Stacja Młodych rozpocznie się o godzinie 9.00 w par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku.

Centralnym punktem II Kongresu będzie Msza św. o godzinie 13.30 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, w kościele pw. Ducha Świętego w Ełku. Zachęcamy, aby poszczególne wspólnoty i delegacje parafialne złożyły dar ołtarza na rzecz misji. Podczas II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej przewidziane są konferencje i świadectwa misjonarzy i misjonarek, agapa misyjna, spektakl misyjny pt. „Zanieśmy światu Miłość”. Telemostem połączymy się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych. Spotkanie zakończy się ok. godziny 16.00.

Natomiast niedziela, 20 października 2019 r., która jest Niedzielą Misyjną niech będzie kontynuowaniem stacji kongresowych we wszystkich parafiach i wspólnotach zakonnych. Zachęca się, do organizowania w tym dniu kiermaszy, loterii, montaży słowno-muzycznych o tematyce misyjnej. Można też zaprosić misjonarzy lub osoby z wolontariatu misyjnego, aby podzieliły się świadectwem życia na misjach. Pamiętajmy też o okolicznościowym wystroju naszych świątyń. Bądźmy kreatywni w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej w parafiach.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie

Ks. Jacek Uchan
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Propozycje do kontynuowania drugiego dnia
II Diecezjalnego Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej
we wszystkich parafiach i rodzinach Diecezji Ełckiej
w niedzielę 20 października 2019

Parafia, Kościół, Kaplica, Wspólnoty Zakonne i Szkoła.
– Uroczysta msza św. z homilią o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy oraz zaangażowanie we mszy św. : wspólnoty zakonne, parafialne i ruchy, rady duszpasterskie, dzieci i młodzież(z PDMD, kolędnicy misyjni);
– uczestnictwo i komunia św. w intencji misji.
– modlitwa wiernych oraz przez cały miesiąc ( materiały misyjne na tydzień misyjny – dodatek, dostarczone do parafii)
– zaprosić misjonarza lub osoby związane z misjami.
– zaangażowanie się w modlitwę – np.: misyjny różaniec,(zaprosić dorosłych, młodzież, ale też chorych, starszych, by włączyli się w tym dniu w szczególny sposób modląc się i ofiarując swoje cierpienia za misje.
– ewangelizacja na ulicach miejscowości i parafii( zaangażować wspólnoty parafialne).
– montaż słowno-muzycznych o tematyce misyjnej.
– roztrzygniecie konkursów misyjnych i nagrodzenie młodzieży w parafii oraz przedstawienie, zaprezentowanie tego całej wspólnocie parafialnej.
– dekoracja misyjna kościoła, gablot parafialnych i szkolnych, wystawy misyjne.
– organizowanie kiermaszy, loterii, filmy misyjne, festyn sportowo – misyjny.

Rodzina:
– modlitwa rodziny za misje i misjonarzy(wieczorna, 10 różańca, koronka do B. Miłosierdzia, wspólne uczestniczenie we mszy św. i w sakramentach św.
– rozmowy o zaangażowanie się w dzieło misyjne.
– film, literatura, czasopisma misyjne, przygotowanie się do zaangażowania się w szkole, czy parafii – czynny udział.
– dobry uczynek, post, dar serca w intencji misji.

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

Kalendarium głównych celebracji związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 

Kalendarium głównych celebracji związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym w diecezji ełckiej, w miesiącu październiku:

1.10.2019 r. Ełk – Karmel – godz. 7.00 – rozpoczęcie uroczystą Mszą św. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w klasztorze Sióstr Karmelitanek w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
1.10.2019 r. Ełk, katedra – godz. 18.00 Msza św. inaugurująca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W tym dniu we wszystkich parafiach inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
3.10.2019 r. WSD Ełk – inauguracja roku akademickiego w WSD w Ełku
5.10.2019 r. – sanktuarium w Gietrzwałdzie – Spotkanie Osób Konsekrowanych północo-wschodniej Polski – oprawę liturgiczną obejmuje diecezja ełcka.
6.10.2019 r. – godz. 7.00, Msza św. transmitowana przez TVP 1 – Kraków Łagiewniki
11.10.29019 r. – Jasna Góra, spotkanie maturzystów. Apel Jasnogórski
13.10.2019 r. Ełk, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Dzień Papieski
13. 10.2019 r. – Ewangelizacja na ulicach miast i miejscowości całej diecezji
15.10.2019 r. – Suwałki, spotkania rejonowe kapłanów
16.10.2019 r. – Orzysz, spotkania rejonowe kapłanów
17.10.2019 r. – Ełk, spotkania rejonowe kapłanów
19.10.2019 r. – Ełk – II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej (stacja dorosłych i młodzieżowa)
20.10.2019 r. – II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej w parafiach, wspólnotach zakonnych
20.10.2019 r. – Ewangelizacja na ulicach miast i miejscowości całej diecezji;
20.10.2019 r. – godz. 9.00 Msza św. z Bazyliki Krzyża Świętego w Warszawie, transmitowana przez Polskie Radio Program 1.
26.10.2019 r. – godz. 8.30 – katecheza misyjna emitowana przez Radio Maryja (powtarzana o 17.00)
28.10.2019r. – Ełk, katedra – Msza św. z udziałem zelatorów i zelatorek Róz Żywego Różańca transmitowana przez TV Trwam i Radio Maryja, Rozmowy niedokończone temat „Powołanie misyjne”
31.10.2019 r. – Ełk, katedra – zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a także zapowiedź Synodu Misyjnego Dzieci w 2021 r., były głównymi tematami jesiennego spotkania dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentantów środowisk misyjnych w Polsce. Odbyło się ono w dniach 10-11 września 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Rozpoczęcia zebrania dokonał dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas, który po przywitaniu uczestników zaprosił do podjęcia refleksji nad zbliżającym się Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym – jak go przeżyć, jak wykorzystać przygotowane pomoce oraz jak rozpocząć wraz z tym wydarzeniem nowy etap pracy w animacji i współpracy misyjnej.

Następnie bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, przedstawił program świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i zaprosił wszystkie środowiska misyjne w Polsce, aby swoim misyjnym świadectwem otwierali serca wiernych w Polsce na misyjne potrzeby Kościoła: – Czyńmy misyjny raban w całej naszej Ojczyźnie – zachęcał. Zapowiedział także przygotowania do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który ma się odbyć w czerwcu 2021 r. pod wstępnym hasłem: „Słuchać, by działać”. Jego celem będzie ożywienie misyjnego zapału poprzez ukazanie piękna powszechnego powołania misyjnego i zapoznanie się ze współczesnymi wyzwaniami misyjnymi. Na koniec bp Mazur życzył dobrego i owocnego przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

W kolejnych wystąpieniach swoją działalność zreferowali przedstawiciele agend KEP ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Pierwszy dzień zebrania zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mazura. W homilii przewodniczący KEP ds. Misji wezwał środowiska misyjne do bycia solą ziemi nadającą misyjny smak Kościołowi w Polsce.
Wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego ks. Tomasz Atłas – modlitwą zaproponowaną przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – wprowadził uczestników w atmosferę tego zbliżającego się nadzwyczajnego czasu. Modlitwa ta będzie odmawiana każdego dnia października podczas Apelu Jasnogórskiego.
W drugim dniu zebrania dyrektor krajowy ks. Tomasz Atłas przedstawił materiały wydane przez Papieskie Dzieła Misyjne na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, w tym opublikowane tłumaczenie trzeciej teologicznej części przewodnicka wydanego przez Kongregacje Ewangelizacji Narodów na ten Nadzwyczajny czas. Została ona wydana w numerze pierwszym Lumen Gentium 2019.

„Trzeba wykorzystać wszelkie możliwości, aby budzić misyjną świadomość ochrzczonych we wszystkich grupach parafialnych i środowiskach kościelnych. Aby później każdy z nas żył pragnieniem Ojca Świętego wyrażonego w kontekście NNM: ‚Bądźmy w «permanentnym stanie misji»’. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata” – podkreślił Dyrektor Krajowy PDM i dodał że podczas zarówno przygotowania, jak i świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego chodzi nie tylko o budzenie u innych ducha misyjnego, ale także o przemianę serc tych już zaangażowanych. – Niech więc przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zmobilizuje do wielkiej przemiany cały Kościół w Polsce – wezwał Dyrektor Krajowy PDM. Następnie sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych podsumowali mijający rok i przedstawili program działalności na nowy rok.

Sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Maciej Będziński podsumował osiem ostatnich lat ofiarności wiernych w Polsce na rzecz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W latach 2011-2015 wyniosła ona ponad 537 tys. dolarów USD, z których zrealizowano za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego PDPA wiele projektów na różnych kontynentach. Następnie ks. Będziński przedstawił ofiarność na akcję AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Od 2013 r. włączyło się w tę akcję 1012 ofiarodawców. Natomiast w akcji „Misyjny Bukiet” od 2016 r. wzięło udział 41 ofiarodawców, w tym 16 neoprezbiterów. W sumie zebrano 46 tys. złotych, które przeznaczono na wsparcie dwóch seminariów misyjnych (w Peru i na Madagaskarze). Ostatnie przedsięwzięcie PDPA w Polsce to akcja „Pomagam.pl” – czyli zbiórka internetowa pod hasłem „Kuchnia i woda” na rzecz wsparcia seminarium misyjnego na Madagaskarze.

Natomiast Sekretariat Krajowy PDRW w mijającym roku zorganizował drugi stopień Szkoły Animatorów Misyjnych, w którym uczestniczyło około 40 osób. Zaplanował też pierwszy stopień SAM na koniec czerwca 2020 r. oraz wyjazdy animacyjne do parafii, a także rekolekcje w Adwencie i Wielkim Poście w 2020 r. Ks. Będziński przedstawił także współpracę Dzieła ze Stowarzyszeniem „Żywy Różaniec” oraz zaprezentował działalność Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW, który tworzy się od 2016 roku.

Z kolei sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Anna Sobiech, zapowiadając Misyjny Synod Dzieci, który ma się odbyć w 2021 r., przedstawiła wstępny program Synodu i zaprosiła do współpracy w jego organizowaniu. – Szukając odpowiedzi na pytanie o kształt przyszłych kongresów misyjnych dzieci w obliczu wyzwań i potrzeb naszych czasów, chcemy z jednej strony uniknąć form przestarzałych i nudnych dla percepcji współczesnego dziecka, a z drugiej strony zachować to, co w krajowych kongresach było cenne i niepowtarzalne: doświadczenie spotkania z dziećmi z całej Polski i innych krajów świata, doświadczenie Kościoła różnorodnego kulturowo, poczucie mocnej wspólnoty wiary i modlitwy – podkreśliła.
Ojciec Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, przedstawił pracę animacyjną prowadzoną w seminariach diecezjalnych i zakonnych oraz prosił dyrektorów diecezjalnych o zachęcanie kapłanów do włączania się w działalność PUM. Zaprosił także do uczestnictwa w sympozjum i nocnym czuwaniu na Jasnej Górze w dniach 7-8 grudnia tego roku.

Zebranie zakończono Mszą św., której przewodniczył ks. Tomasz Atłas. W homilii podkreślił, że „trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu w naszej posłudze misyjnej. Przykładem tego jest św. Józef, módlmy się zatem za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli iść bez kalkulowania i głosić Ewangelię” – prosił uczestników Dyrektor Krajowy PDM.

W zebraniu wzięło udział ponad 100 osób. Oprócz dyrektorów diecezjalnych PDM uczestnikami byli promotorki i promotorzy misyjni zakonów żeńskich i męskich oraz animatorzy świeccy.

mk/pdm

Bp Mazur: Miesiąc Misyjny okazją do odkrycia misyjnego powołania

Niech każdy Kościół lokalny, poprzez przygotowanie do Miesiąca Misyjnego oraz przeżywanie go, odkryje na nowo swoje misyjne powołanie i możliwość konkretnego zaangażowania – powiedział bp Jerzy Mazur w przemówieniu do polskich biskupów. Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski o programie ogłoszonego przez papieża Franciszka na październik 2019 roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

– Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz misyjny zapał, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym – podkreślił bp Mazur. Dodał, że pragnieniem papieża Franciszka jest, by ten miesiąc był przeżyty w diecezjach we współpracy i pod przewodniczeniem działających w poszczególnych Kościołach Papieskich Dzieł Misyjnych.

Biskup ełcki zapowiedział także, że Papieskie Dzieła Misyjne opracowują „Przewodnik” na każdy dzień miesiąca misyjnego. – Znajdą się w nim refleksje misyjne odwołujące się do czytań mszalnych, biogramy 30 świętych męczenników, świadków wiary i osób szczególnie zaangażowanych w dzieła misyjne. Z Polski zostaną przedstawione dwie sylwetki: o. Mariana Żelazka SVD i dr Wandy Błeńskiej. Przewodnik będzie zawierać też teksty odnoszące się do podstawowej formacji i współpracy misyjnej, przygotowane przez misjologów z całego świata – mówił przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

1 października papież Franciszek odprawi nieszpory w bazylice św. Pawła za Murami, inaugurując obchody tego nadzwyczajnego miesiąca przy relikwiach św. Franciszka Ksawerego, patrona misji – mówił bp Mazur. Wskazał także, że 20 października, a więc w Niedzielę Misyjną, papież będzie przewodniczyć uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra, a 27 października pod jego przewodnictwem odprawione zostaną uroczyste nieszpory.

Hierarcha przypomniał apel prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernardo Filoniego do biskupów i arcybiskupów o organizowanie w diecezjach uroczystości liturgicznych związanych z Niedzielą Misyjną, natomiast w pozostałe niedziele i dni powszednie Miesiąca Misyjnego zachęca, by odprawiano Msze św. w sanktuariach lub wybranych kościołach parafialnych.

Do włączenia się w te obchody wypada szczególnie zaprosić misjonarki i misjonarzy, którzy powrócili z placówek misyjnych, zgromadzenia zakonne i wspólnoty misyjne oraz środowiska zaangażowane w misyjne dzieło Kościoła – dodał biskup ełcki.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział o przygotowaniach do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przypomniał, że do wspólnot kontemplacyjnych w Polsce oraz do polskich księży emerytów został skierowany list z prośbą o modlitwę za misje oraz w intencji owocnego przeżycia tego wyjątkowego czasu.

Przygotowano również materiały liturgiczne na październikowe nabożeństwa różańcowe. – W materiałach znajdują się rozważania i czytanki prezentujące nauczanie papieża Franciszka o misjach oraz fragmenty listów polskich misjonarzy – powiedział bp Mazur. Przygotowano także pomoce homiletyczne i katechetyczne prezentujące działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Biskup mówił o planowanych w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym liturgiach, katechezach i czuwaniach. Wspomniał również o odbytej na przełomie stycznia i lutego wizycie w Papui-Nowej Gwinei oraz o funkcjonowaniu reaktywowanego w ubiegłym roku Instytutu Misyjnego Laikatu.

Wśród tematów trzydniowego spotkania znalazły się m.in.: duszpasterstwo młodzieży, ochrona małoletnich w Kościele oraz jubileusze 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski i 100-lecia odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

mip / Warszawa