Ogłoszenia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/Lamus/2018

z dnia 23.07.2018 roku

Diecezja Ełcka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pn. „Remont i konserwacja drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej – 2018”, współfinansowanego w ramach PROGRAMU Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

I. Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

za pośrednictwem:

– poczty,

– kuriera lub

– złożona osobiście pod adresem:

Ełcka Kuria Diecezjalna, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk, (kancelaria)

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem:

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/Lamus/2018. Nie otwierać przed 31.07.2018 r. godz. 9:30

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 30.07.2018 r. do godziny 10:00.

4. O terminie złożenia oferty DECYDUJE data i godzina WPŁYWU oferty do Kancelarii Ełckiej Kurii Diecezjalnej. (O złożeniu oferty NIE DECYDUJE data stempla pocztowego).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.07.2018 r. o godz. 9: 30 w siedzibie Ełckiej Kurii Diecezjalnej

II. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:

ks Tadeusz Herman,

e-mail: therman@diecezja.elk.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

tel. 87/ 621-68-07;

fax: 87 6216803

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane realizowane w zabytkowym drewnianym budynku lamusa w Grodnie, Republika Białoruś.

2. Nazwa zamówienia: Remont i konserwacja drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej – 2018

3. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowa nieruchomość objęta ofertą usytuowana jest w Grodnie przy ul. K. Marksa 27. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem lamusa, położona na terenie miasta Grodna, o powierzchni 279,6 m2. Stan obecny: budynek drewniany – wpisany do rejestru zabytków pod nr 578 , decyzją z dnia 14.05.2007 r. Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie Starego Miasta w Grodnie w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochrony obserwacji archeologicznej z uwagi na historyczny układ urbanistyczny i nawarstwienia kulturowe znajdujące się pod współczesną powierzchnią gruntu.

Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie, planowanego na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej, objętego zezwoleniem Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś z 31.05.2016 Nr 11-07/153 obejmującego cały zakres projektu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków Republiki Białoruś pod poz. Nr 578 w dniu 14.05.2007r.

Zakres prac do wykonania:

1) Wykonanie ramy usztywniającej oraz wymiana zbutwiałych belek stropowych i końcówek belek na styku ścian,

2) Wykonanie dachu, w tym ołacenia połaci i ułożenie pokrycia z gontu drewnianego

3) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Cały zakres prac ma być wykonany zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków.

Dokumentacja projektowa (składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznej robót) dostępna jest u właściciela obiektu:

Diecezja Grodzieńska, ul. K. Marksa 4, 230025 Grodno, BIAŁORUŚ

5. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

6. Informacje dodatkowe: Prace remontowe i konserwatorskie na obiekcie w Grodnie, Republika Białoruś, winny zakończyć się najpóźniej do 30.11.2018 roku. Pozostały miesiąc przeznaczony będzie na dokończenie sporządzania dokumentacji konserwatorskich przez wykonawcę (raport końcowy z wykonanych prac ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu obiektu sprzed rozpoczęcia prac, poszczególnych etapów realizacji, stanu po zakończeniu prac) wraz z opisem zabiegów konserwatorskich na substancji zabytkowej obiektu, odbiory końcowe robót, protokoły, rozliczenie.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie formalności względem właściwych organów Republiki Białoruś, związanych z uzyskaniem zgody na prowadzenie prac na terenie Białorusi oraz formalności wizowych.

7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne
i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany jest wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.

8. Ocena jakości wykonania robót budowlanych objętych umową oraz odbiory robót odbywać się będą na podstawie Protokołu Odbioru Robót Budowlanych.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:Białoruś, Grodno, ul. K. Marksa 27

Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 31.12.2018 r.

IV. Dodatkowe warunki

Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne wykonanych robót licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w projekcie umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony według wzoru ukazującego kwalifikację kadry i lata doświadczeń pracy na zabytkach drewnianych.

4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych w analogicznych obiektach w okresie ostatnich 2 lat.

5. Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia na stanowisku kierownika budowy.

6. Opłacona polisa OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe
w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w ofercie.

7. Kosztorys ofertowy – kosztorys opracowany przez wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 2004 r., Nr 130 poz. 1839) stanowiący jedynie materiał poglądowy w wersji papierowej.

8. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz z podatkami.

9. Zaakceptowany poprzez jego parafowanie wzór umowy o roboty budowlane, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

V. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena brutto

KC – kryterium ceny

KC = CM/C x 95 (waga)

CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert

C – cena brutto w PLN analizowanej oferty


Gwarancja
KG – kryterium gwarancji

KG = G/GM x 5 (waga)

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące
G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące


Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 36 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena + kryterium okres gwarancji.

3. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta, podana w ofertach, cena brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.

4. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

5. Zapytujący odrzuca oferty jeżeli:

– oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,

– oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia,

– zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zapytania i budzą wątpliwości Zapytującego co do możliwości wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zapytującego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zapytujący dokona badania ceny na zasadach określonych w art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

VI. Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zapytującym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zapytującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zapytującego lub osobami wykonującymi w imieniu Zapytującego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru własnego wzoru.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zapytującym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

VII. Zapytujący – Beneficjent

Nazwa: Ełcka Kuria Diecezjalna

Adres: Plac katedralny 1, 19-300 Ełk

Numer tel.: 87 621-68-07

Numer fax:87 621-68-03

NIP 040022938

Tytuł projektu: Remont i konserwacja drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej – 2018

Numer projektu: 1/Lamus/2018