SPOTKANIE WSZYSTKICH ODPOWIEDZIALNYCH ZA WSPÓLNOTY, RUCHY KOŚCIELNE, STOWARZYSZENIA I BRACTWA – Diecezja Ełcka

Kapłani, opiekunowie poszczególnych wspólnot działających na terenie diecezji ełckiej oraz osoby świeckie – liderzy, spotkali się w dniu wczorajszym (08.02) w budynku Kurii Biskupiej na pierwszym organizacyjnym spotkaniu związanym z III Kongresem Wspólnot, Stowarzyszeń, Bractw i Ruchów Kościelnych Diecezji Ełckiej, który odbędzie się 17-18 czerwca. Spotkaniu towarzyszyła refleksja związana z funkcjonowaniem oraz ulepszaniem różnych form duszpasterskich w diecezji ełckiej. Przewodniczył temu bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, który wygłosił zebranym refleksję o prawdzie i misji Kościoła oraz zachęcił do pełnego uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest zbliżający się Kongres. Poniżej prezentujemy to słowo.


Cel: Zorganizowanie III Kongresu Wspólnot, Stowarzyszeń Bractw i Ruchów Kościelnych Diecezji Ełckiej 27 maja – stacja kongresowa dzieci; 17 czerwca- stacja kongresowa młodzieży i dorosłych; 18 czerwca – stacja kongresowa w parafiach

Wprowadzenie w temat spotkania

1. Trwamy w Synodzie Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: Komunia, uczestnictwo, misja”.

Z dotychczasowych prac Synodu zostało wypracowane jego główne przesłanie: odnowienie relacji z Bogiem; tworzenie lepszych relacji między duchowieństwem a świeckimi; większe zaangażowanie ludzi świeckich w misje Kościoła.

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Jesteśmy zachęcani do głębszej refleksji na temat Kościoła, do przypomnienia sobie i innym czym jest naprawdę Kościół, że nie jest to tylko ludzka instytucja.  Kościół to nie światowa instytucja, lecz Lud Boży, Ciało Chrystusa i świątynia Ducha Świętego. Kościół jest darem Bożym, jest miejscem szczególnej obecności Chrystusa Pana wśród nas. Kościół to my ludzie ochrzczeni, a głową tego Kościoła jest Jezus Chrystus. W Kościele jest obecny i nad nim czuwa Duch Święty.

W tym roku duszpasterskim winniśmy sobie jeszcze bardziej uświadomić, że misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii o życiu wiecznym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Tę misję przekazał Kościołowi Jezus Chrystus, który zapewnia go, że pozostaje obecny z nim i w nim aż do końca świata.

2. Dzisiejszy świat czyni wszystko, by odciągnąć człowieka od Boga, od Kościoła, od wiary w Kościół. Dlatego Kościół przedstawiany jest od strony negatywnej, a przede wszystkim są wyolbrzymiane jego nadużycia.  Produkowane są filmy i materiały dokumentalne o wszystkim, co negatywne i złe jest w Kościele. W ludzi wierzących i w Kościół też mocno uderza sekularyzacja.

Trucizną, która paraliżuje Kościół, jest też fałszywy pogląd, że musi on być dostosowany do ducha czasu, że przykazania Boże muszą być relatywizowane, a doktrynę wiary należy reinterpretować.

Jak zauważył kard. Muller, w naszym Kościele „jest za dużo showmaństwa. Dominuje postawa „lepiej wystąpić w zatłoczonym Talk show niż stać samotnie przed tabernakulum”.

3. Potrzebna jest reforma Kościoła.

Według kard. Mullera: „są współcześni reformatorzy, którzy tolerują Kościół bez Boga, bez Krzyża Chrystusowego i bez nadziei na życie wieczne. Wolno mówić o zmianie klimatu, przeludnieniu ziemi, migrantach, ale milczeć na temat aborcji, samookaleczenia przedstawianego jako zmiana płci, eutanazji oraz niegodziwości współżycia seksualnego poza małżeństwem”.

Natomiast prawdziwa reforma Kościoła powinna mieć na celu odnowę w Chrystusie oraz rozpalenie na nowo gorliwości apostolskiej, prowadzącej do wiecznego zbawienia człowieka.

Reformę Kościoła należy postrzegać jako odnowę domu Bożego w Chrystusie, a nie upadek wiary i moralności chrześcijańskiej, połączony z trwonieniem sakramentów łaski przez uczynienie ich obrzędami rozrywkowymi.

Antidotum na sekularyzacje Kościoła jest „prawda Ewangelii” i życie z wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (por. Ga 2,20).

4. Kto ma dokonać tej prawdziwej reformy w Kościele, w Kościele ełckim?

Kościół ma coś ważnego do przekazania światu. To jest głoszenie Ewangelii o życiu wiecznym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

Kościół ełcki ma tę samą misję do spełnienia. Do tego jesteśmy wszyscy zobowiązani przez chrzest święty i sakrament bierzmowania.

Ale może to uczynić tylko człowiek mocnej wiary. A wiara umacnia się w rodzinie, która żyje Ewangelią. Tę wiarę ludzie ochrzczeni umacniają w parafii poprzez słuchanie słowa Bożego, poprzez łaski płynące z sakramentów świętych, świadectwo życia wiarą najbliższych i parafian. Wspaniałym środowiskiem umacniania się na drodze wiary są wspólnoty, ruchy kościelne, stowarzyszenia, bractwa. To właśnie dzięki powiewowi Ducha Świętego szczególnie po Soborze Watykańskim II powstało wiele wspólnot jako odpowiedź na pytanie – a co teraz będzie? Duch Święty dał znać o sobie i powiał odnowieniem już istniejących wspólnot i powstaniem nowych ruchów kościelnych, wspólnot, stowarzyszeń i bractw.

Dzisiaj w duchu nowej ewangelizacji, by przyczyniać się do umacniania w wierze konieczne jest odnowienie parafii, aby stawały się one „wspólnotą wspólnot”, wspólnotami misyjnymi, a ich członkowie byli uczniami misjonarzami Jezusa Chrystusa.

Pragnę tutaj zacytować słowa kard. Józefa Razingera. W 1969 r. pisał, że „prawdziwy kryzys ledwo się zaczął. Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy. (…)Kościół jutra nie tylko będzie funkcjonował w zupełnie innej formie, ale tworzyć go będą małe wspólnoty, podobne do tych, które były na samym początku chrześcijaństwa. Kościół jutra będzie wspólnotą bardziej uduchowioną”.

Interpretując te słowa, można odnieść wrażenie, że przyszłość, o której mówił Joseph Ratzinger to czasy, w których Kościół znów zejdzie do „podziemi”, a jego członkowie będą gorliwymi katolikami. Ich bycie  we wspólnocie Kościoła będzie świadomym wyborem.

5. Odpowiadając na wyzwania, które dzisiaj stoją przed naszym Kościołem, pragnę razem z Wami zorganizować III Kongres Wspólnot, Stowarzyszeń, Bractw i Ruchów Kościelnych Diecezji Ełckiej 27 maja – stacja kongresowa dzieci; 17 czerwca – stacja kongresowa młodzieży i dorosłych; 18 czerwca – stacja kongresowa w parafiach.

Za św. Janem Pawłem II, dostrzegam w ruchach kościelnych, wspólnotach, stowarzyszeniach znak nadziei dla Kościoła ełckiego, a także przejaw nowej wiosny Ducha Świętego.Ojciec Święty napisał: „Niezwykły rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich w Kościele jest jednym z wielkich znaków czasu, które trzeba ciągle, na nowo odczytywać… Jest to dar Ducha Świętego dla Kościoła w naszych czasach, którego nie można zmarnować. Dzisiaj odnowa Kościoła przebiega w znacznej mierze tą właśnie drogą

I za papieżem Franciszkiem zauważam, że wspólnoty są „darem i bogactwem w Kościele, a ich zadaniem jest niesienie siły Ewangelii” (…) Nie lękajcie się!”

Pragnę razem z bp. Dariuszem, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi, jak również z wami, zaangażowanymi w różne wspólnoty, ruchy kościelne, stowarzyszenia, bractwa w rodziny silne Bogiem, ratować to co zostało.

 Trwający Synod zwrócił uwagę na potrzebę większej współpracy duchownych ze świeckimi. Najlepszą szkołą formacyjną są wspólnoty, ruchy kościelne, stowarzyszenia, bractwa.

Dzisiaj nie każdemu ochrzczonemu wystarcza życie religijne ograniczone do niedzielnej Mszy św.Wiele osób poszukuje głębszego doświadczenia wiary we wspólnocie uczniów Chrystusa. Ruchy są właśnie miejscem wypracowywania stylu życia człowieka świeckiego i odkrywania swego powołania do świętości i ewangelizacji.

Dlatego prace kongresowe, które pragniemy podjąć na terenie naszej diecezji ełckiej, mają ożywić i nadać ruchom i stowarzyszeniom adekwatną rangę i znaczenie w życiu Kościoła ełckiego.

6. Cel Kongresu. Czym jest dla nas ten Kongres? Jak mamy go przeżywać?

– Kongres to wspaniała okazja do dziękczynienia Bogu za dary, których nam udziela w różnych wspólnotach oraz do pogłębienia poczucia odpowiedzialności za te dary i właściwe ich wykorzystanie w służbie Bogu i ludziom.  

– Kongres jest  szczególną szkolą duchowości komunii. Charakteryzuje nas różnorodność charyzmatów, metod i programów apostolstwa, a przecież stanowimy jedno w łonie Kościoła.Kongres wzywa nas do uczenia się komunii. Takiej właśnie duchowości komunii pragniemy się uczyć w tych dniach przygotowywania się do niego, trwania i po Kongresie.

– Kongres jest dobrym czasem, by ożywić i odnowić naszą misję w Kościele wynikającą z chrztu świętego i bierzmowania oraz przynależności do jednej ze wspólnot, ruchów kościelnych. Ta misja wypływa także z nakazu  misyjnego Chrystusa: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…”.  Racją istnienia ruchów i stowarzyszeń w Kościele jest ewangelizacja.

– Kongres jest dobrym czasem do:

– odnowienia parafii, aby stawały się „wspólnotą wspólnot”, wspólnotami misyjnymi.

– ożywienia już istniejących w parafii wspólnot, ruchów kościelnych, stowarzyszeń, bractw oraz powołanie do istnienia nowych, bardziej formacyjnych wspólnot.

– zachęcanie wiernych do  zrzeszania się w różnych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych.

   II. Program na czas przygotowywania się do Kongresu.

Od naszych spotkań opłatkowo – noworocznych z kapłanami, osobami konsekrowanymi, katechetami i katechetkami, rozpoczęliśmy przygotowania do III Kongresu Wspólnot… Także dzisiejszy dzień przejdzie do historii jako spotkanie z odpowiedzialnymi za ruchy kościelne, wspólnoty, bractwa, stowarzyszenia, ale także odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne i zawodowe.

1.Wybór Komitetu Organizacyjnego Kongresu

2. Utworzenie Rady Ruchów, Wspólnot, Stowarzyszeń i Bractw Diecezji Ełckiej

3. Hasło, Logo i hymn Kongresu

4. List pasterski biskupa ełckiego

5. Zebranie informacji o wspólnotach, ruchach kościelnych, stowarzyszeniach i bractwach oraz o duszpasterstwach specjalistycznych. Te informacje przesłać do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

6. Przygotowanie:

 duchowe i formacyjne:

– Modlitwa w parafiach, wspólnotach zakonnych, rodzinach, w ruchach kościelnych, w intencji owocnego przygotowania do III Kongresu.

– Skierowanie  prośby do ludzi chorych, by ofiarowali swoje modlitwy i cierpienia w tej intencji.

– Czytanki na miesiąc maj o tematyce Kongresu (prezentacja wspólnot)

– Studiowanie adhortacji „Evangelii gaudium”, jako fundamentalnego vademecum dla ruchów kościelnych, wspólnot, stowarzyszeń i bractw.

katechetyczne:

– Katechezy dla dzieci i młodzieży o tematyce Kongresu

– Konkursy, inscenizacje, wystawy

ewangelizacyjne:

– W czasie rekolekcji wielkopostnych ukazywać rolę wspólnot we wzrastaniu w wierze

– Do Kongresu zaplanować przynajmniej 3 spotkania danej wspólnoty i przekazywać nie tylko informacje o Kongresie, ale przede wszystkim o misji człowieka ochrzczonego w Kościele i roli wspólnot we wzrastaniu w wierze.

– Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna na swoich 3 spotkaniach zajmie się podobną tematyką jak wspólnoty oraz zaplanowaniem stacji kongresowej w parafii.

– W każdym numerze Martyrii zamieścić materiał o wspólnotach, roli ludzi świeckich w życiu Kościoła.

– Wystawy, plakaty, materiały ewangelizacyjne, katechetyczne

charytatywne:

– Dzieła miłosierdzia podjęte przez poszczególne wspólnoty

– Diecezjalne dzieło miłosierdzia

III. Program III Kongresu Wspólnot, Stowarzyszeń, Bractw i Ruchów Kościelnych Diecezji Ełckiej

A/- 27 maja 2023r. –  STACJA DZIECIĘCA – STUDZIENICZNA

Podwórkowe Kółka Różańcowe, Szkolne Koła Caritas, Kolędnicy Misyjni, Grupy misyjne, Schole, dzieci Pierwszokomunijne, …

Osoby odpowiedzialne: Ks. Dariusz Konopko, Ks. Ryszard Sawicki.

B/- 17 czerwca 2023r. – STACJA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻOWA W EŁKU

a/ Wspólnoty …. w  kościołach parafialnych, Karmelu i WSD w Ełku

1.Parafia pw. św. Wojciecha – Róże Żywego Różańca i inne wspólnoty różańcowe, Matki w modlitwie, Rodzice modlący się za swoje dzieci, Margaretki, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Marek Bednarski i Ks. kan. Dariusz Rogiński.

2. Parafia pw. Ducha Świętego – Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, Grupa modlitewna św. O. Pio, Niepełnosprawni, Ogniska pokutne, Ruch Gloriosa Trinita, Benedictus.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Jacek Nogowski, ks. Piotr Mozyro. S. Benedyktynka

3. Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego – Młodzież: KSM, Harcerze, Młodzież salezjańska, Animatorzy Oratorium, Salezjańska Organizacja Sportowa (SALOS), Fundacja DNT, Szkolne Koła Caritas, Oaza, Wolontariat Misyjny.

Osoby odpowiedzialne: Ks. Tomasz Bondzio, Salezjanie, S. Donata Topa, p. Monika Zubowicz

4. Parafie pw. św. Jana Pawła II – Rycerze św. Jana Pawła II, Rycerze Kolumba, Bractwo św. Józefa, Wojownicy Maryi. Grupa pielgrzymkowa.

Osoba odpowiedzialna: Ks. kan. Tadeusz Białous. Ks. Łukasz Kordowski

5. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego – Rodzina Radia Maryja, Duszpasterstwa Specjalistyczne i zawodowe, Chóry parafialne, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i inne

Osoby odpowiedzialne: Ks. Andrzej Oleksy, ks. Michał Puczyłowski, Siostra Benedyktynka

6. Parafia pw. bł. Karoliny – Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej, Katecheci, Franciszkański Zakon świeckich,

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Marek Janowski., Ks. Wojciech Kotarski, p. Marta Rózio

7. Parafia pw. św. Tomasza – Odnowa w Duchu Świętym, Przyjaciele Maryi.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Jarosław Dąbrowski i p. Agnieszka Opaluch.

8. Parafia pw. Królowej Apostołów – Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota Wieczystej Adoracji, Oddanie 33, Ruch Fokolari.

Osoba odpowiedzialna: Ks. Daniel Kowalski i animatorzy

9. Parafia pw. Chrystusa Sługi – Neokatechumenat, wspólnoty Miłosierdzia.

Osoby odpowiedzialne: Ks. prał. Mieczysław Brzóska i katechiści.

10. Parafia pw. Opatrzności Bożej –Domowy Kościół, Ruch Światło Życie,  Grupa Biblijna, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Osoba odpowiedzialna: Ks. kan. Jerzy Szorc, Ks. kan. Krzysztof Mulewski.

11. Parafia pw. św. Jana Ap. i Ew. – Akcja Katolicka, Civitas Christiana, Caritas Diec. Ełckiej, Parafialne Zespoły Caritas, Apostolstwo Chorych.

Osoby odpowiedzialne: Ks. kan. Maciej Gilewski, Ks. Ryszard Sawicki

12. Wyższe Seminarium Duchowne – Ministranci i Lektorzy.

Osoba odpowiedzialna: Ks. Artur Hałucha, Ks. Dariusz Konopko.

13.Karmel – wierni liturgii przedsoborowej.

Osoba odpowiedzialna – Ks. kan. Jacek Stefański

b/ Program Kongresu w poszczególnych kościołach, WSD, Karmelu i na Placu św. Jana Pawła II w Ełku

9.30-10.00 – Recepcja w poszczególnych parafiach

10.00-11.30 – Program modlitewno-formacyjno-ewangelizacyjny:

                     – Modlitwa – I i II tajemnica różańca (radosna)

                     – Konferencja

                     – Aktualne sprawy dotyczące każdej wspólnoty, stowarzyszenia i ruchów kościelnych.

11.30- 12.15 – Przemieszczenie się  na Plac św. Jana Pawła II. W czasie przejścia – modlitwa – III i IV tajemnica różańca  (radosna)

12.15 – Konferencja Kongresowa, którą poprzedzi V tajemnica różańcowa

13.00 – Uroczysta Msza Święta na Placu św. Jana Pawła II z zawierzeniem diecezji ełckiej Niepokalanemu Sercu Maryi

14.15 – Agapa

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

C/ STACJA W PARAFIACH – 18 CZERWCA 2023 r –

Szczegółowy program Kongresu będzie przesłany w późniejszym czasie.

Hasło:

-Wspólnoty nadzieją Kościoła

-Wspólnoty znakiem nadziei w parafii

– Wspólnoty odnawiają i ożywiają parafię

– Parafia silna wspólnotami

– Nadzieja Kościoła we wspólnotach

– Wspólnoty tlenem parafii

– Duch Święty naszą mocą

– W mocy Ducha odnawiajmy parafię

– W mocy Ducha ożywiajmy wspólnoty

– Mocni Duchem i wspólnotą

– Parafia = wspólnota wspólnot

C/ Zaangażowanie się podmiotów w przygotowanie do Kongresu:

– Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

– Wydział Duszpasterstwa Młodzieży,

– Wydział Katechetyczny,

– Wydział Duszpasterstwa Rodzin,

– Wydział Zakonny,

– Wydział Misyjny

– Wydział Ekonomiczny

– Redakcja Martyrii

– Duszpasterstwa Specjalistyczne.

– Caritas Diecezji Ełckiej

– Wyższe Seminarium Duchowne

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Bp Dariusz Zalewski

 1. Ks. Jacek Uchan
 2. Ks. Karol Sokołowski
 3. Ks. Tomasz Bondzio
 4. Ks. Ryszard Sawicki
 5. Ks. Maciej Maciukiewicz
 6. Ks. Dariusz Konopko
 7. Ks. Krzysztof Zubrzycki
 8. S. Donata Topa
 9. P. Marta Rózio
 10. P. Monika Zubowicz
 11. Neokatechumenat
 12. Odnowa w Duchu Świętym
 13. Akcja Katolicka
 14. KSM
 15. Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa
 16. Róże Różańcowe
 17. Kościół Domowy
 18. Rycerze św. Jana Pawła II

Ruchy, Wspólnoty, Stowarzyszenia i Grupy modlitewne – III Kongres
DUSZPASTERSWA SPECJALISTYCZNE
Nazwamoderator/tel.Lider/tel.
Apostolstwa ChorychKs. Zbigniew Kamiński 
Domów Specjalnej TroskiKs. kan. dr Dariusz Kruczyński 
Służby LiturgicznejKs. Tomasz Bondzio 
GłuchoniemychKs. Artur Hałucha 
KobietKs. prał. Hieronim Mojżuk 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii ŚwiętejKs. kan. dr Marek Janowski 
Niewidomych i SłabowidzącychKs. dr Ryszard Sawicki 
PielgrzymkoweKs. Łukasz Kordowski 
StudentówKs. Krzysztof Zubrzycki 
Środków Masowego PrzekazuKs. Krzysztof Zubrzycki 
TrzeźwościoweKs. Tomasz Sikorski 
WięźniówKs. Dariusz Łoboda 
Opieka Duszpasterska nad Chorymi OnkologicznieKs. Krzysztof Kaszuba 
DUSZPASTERSTWA ZAWODOWE
Nazwamoderator/tel.Lider/tel.
Kolejarzy  
LeśnikówKs. kan. Wojciech Stokłosa 
MyśliwychKs. prał. Jarema Sykulski 
Ludzi Pracy i BezrobotnychKs. prał. Kazimierz Gryboś 
NauczycieliKs. dr Wojciech Kotarski 
PolicjiKs. kan. Andrzej Gajewski i ks. kan. Stanisław Wroński 
Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaKs. kan. dr Jerzy Szorc 
RolnikówKs. prał. Wacław Iżbicki 
RzemieślnikówKs. kan. Krzysztof Bronakowski 
Służby ZdrowiaKs. Szymon Klimaszewski 
SportowcówKs. Tomasz Sikorski 
Strażaków  
Środowisk TwórczychKs. dr hab. Jerzy Sikora 

Pozostałe artykuły