I czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów

Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest przypomnieniem tego, co świętujemy w Wielki Czwartek. Teologia liturgii przychodzi nam tutaj z pomocą i określa owo przypominanie jako anamnezę (gr. anamnesis – przypominać, czynić pamiątkę).

Słowo być może wydaje się trudne, ale chodzi tutaj o to, że za każdym razem, kiedy w liturgii coś wspominamy, to jednocześnie dana prawda lub konkretne wydarzenie uobecnia się między nami. Tym samym zbawcze dzieło Chrystusa jest kontynuowane w każdym miejscu i czasie. Sam Jezus daje nam wskazanie, mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę (gr. anamnesin)!”.

W czwartek, poprzez anamnezę, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy i z Jezusem wchodzimy na drogę Jego Męki. Na pierwszy plan wysuwają się tu dwa ważne wydarzenia: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

Dzień Eucharystii

Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem Eucharystii, a w związku z tym jest przede wszystkim czasem dziękczynienia. Dziękujemy w nim za największy z cudów, ale także za Kościół i to wszystko, co przyczynia się do naszego zbawienia.

W praktyce najlepszym uczczeniem tego dnia jest przyjęcie Komunii świętej w duchu dziękczynienia za otrzymane dary. Przedłużając ten moment, warto poświęcić chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu lub ofiarować komunię za tych, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do mszy świętej, a jest takich ludzi na świecie naprawdę dużo. W wielu kościołach w tym dniu trwa całodzienna lub całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nasza obecność przy Jezusie eucharystycznym ma być wyrazem wiary w Jego obecność pod postaciami chleba i wina.

Wdzięczność za dar kapłaństwa

Nierozerwalnie z sakramentem Eucharystii związane jest kapłaństwo. Dzięki niemu msza święta została powierzona w ręce ludzi i może być sprawowana w każdym miejscu i czasie. Tylko poprzez kapłanów Chrystus może w pełni dawać siebie i przebywać wśród ludzi w swoich sakramentalnych znakach.

Pierwszy czwartek jest zatem także dniem wdzięczności za dar kapłaństwa, a co za tym idzie – modlitwy za kapłanów o wytrwanie w dobrym i godne sprawowanie świętych obrzędów.

To także czas modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele i tutaj, oprócz powołanych do kapłaństwa, uwzględnieni są wszyscy, którzy wspomagają Kościół i księży. Są nimi diakoni, osoby konsekrowane, szafarze Eucharystii i Liturgiczna Służba Ołtarza.

Warto w tym dniu podziękować Bogu za wszystkie te osoby, które pomagają nam na drodze do zbawienia i prosić o „nowych robotników, bo żniwo wielkie”.

żródło: https://pl.aleteia.org/

 

Przykładowe nabożeństwo w 1 czwartek miesiąca:

Pieśń: O mój Jezu w Hostii skryty …

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.” (Mt 4,18-22)

Pieśń; Barka

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi.

Wspomagaj biskupów, kapłanów, diakonów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego.

Ciebie prosimy…

Udzielaj siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Twojej winnicy dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom.

Ciebie prosimy…

Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie.

Ciebie prosimy…

Zwróć także dzisiaj swoje oczy na młodych z naszej parafii i powołaj tych, których zechcesz. Dodaj im wszystkim sił, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością.

Ciebie prosimy…

Wysłuchaj, o Chryste nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i odpowiedziała na wezwanie Pana, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy swoją obecnością i przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W tych wszystkich intencjach módlmy się rozważając tajemnicę światła różańca świętego, rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii i Kapłańska. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo x10. Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Trwając przed Panem prośmy Go teraz serdecznie o nowe, święte i liczne powołania do Bożej służby

O Panie nasz i Zbawicielu, posłany przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, Ty zastawiłeś dla nas w czasie Eucharystii stół Słowa i Chleba. Obdarzyłeś łaską uczestnictwa w Twojej śmierci i Twoim zmartwychwstaniu. Prosimy Cię Jezu, wzbudź w swoim Kościele nowe powołania kapłańskie i zakonne. Doprowadź powołanych bezpiecznie do dnia święceń i ślubów i uczyń ich swoimi świadkami. Niech zaniosą znękanemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń

Prośmy jeszcze dobrego Pana o wytrwałość dla wszystkich powołanych, aby nigdy nie przestali Go kochać.

Umocnij wszystkich powołanych, aby czynili postępy w wierze, czystości i pokorze, ubóstwie i posłuszeństwie, umartwieniu, miłości, gorliwości i prawdziwej pobożności. Niech przez Ciebie, o łaskawa, miłosierna i słodka Dziewico Maryjo, odpowiedzą ochotnie i wytrwale na łaskę powołania i razem z Tobą staną się uczestnikami chwały niebieskiej. Amen.

Pieśń i błogosławieństwo

Pozostałe artykuły