Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2021/2022

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4, 19)

Drogi Młody Przyjacielu!

Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian napisał takie słowa: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu…” (1 Kor 1,26). Słyszymy czasem o „lekarzu z powołania”, „nauczycielce z powołania” czy „pielęgniarce z powołania”. Jednak najczęściej kiedy mówimy lub słyszymy o powołaniu, to pojawia się w naszej wyobraźni człowiek w koloratce, ubrany w habit czy sutannę. Bo faktycznie, obok powołanie do małżeństwa, do życia w rodzinie, czy powołania zawodowego, istnieje to specyficzne powołanie do służby bożej. Dotyczy ono wybranych, dlatego jest tak wielkim i cennym darem. Jest podobne do „skarbu ukrytego w roli” albo do „drogocennej perły”. Ale żeby rozpoznać to powołanie i zacząć je realizować, trzeba najpierw usłyszeć głos Boga, zrozumieć Go i mieć odwagę na niego odpowiedzieć. W tym procesie odkrywania i realizowania swego powołania pomaga Kościół. Ma on odpowiednie narzędzia i instytucje, które pozwalają powołanie rozeznać, a następnie ugruntować je i rozwinąć. Taką instytucję jest Wyższe Seminarium Duchowne. 

W naszej ełckiej diecezji, od samego początku jej istnienia czyli od 1992 r., istnieje Wyższe Seminarium Duchowne z siedzibą w Ełku, stolicy biskupiej. Uczy, wychowuje i formuje kandydatów do kapłaństwa. Absolwenci tej Uczelni pracują w duszpasterstwie parafialnym naszej diecezji, w kraju np. przy różnych ośrodkach akademickich, w Europie, przy Stolicy Apostolskiej i w wielu innych zakątkach całego świata realizując swoje powołanie kapłańskie i to szczególne powołanie misyjne. W codziennej modlitwie moderatorzy i alumni modlą się również za ludzi młodych i starszych, o właściwe rozeznanie życiowego powołania. Jeśli zatem serce Ci podpowiada i czujesz, że Chrystus Cię wzywa do kapłaństwa, to nie bój się, ale spróbuj i zgłoś się do naszego diecezjalnego Seminarium w Ełku. Poproś swego duszpasterza lub katechetę albo przybądź osobiście, by zobaczyć i zapoznać się z warunkami oraz zasadami wstąpienia do naszego seminarium.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). (Chociaż w najbliższym czasie okres ten może ulec zmianie). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów i formacji seminaryjnej wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

O szczegółach przyjęcia do WSD (dokumenty) można dowiedzieć się w naszym rektoracie albo na stronach internetowych Uniwersytetu, np.: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/harmonogram-rekrutacji lub: http://www.uwm.edu.pl/wt

Zachęcam do naszego Seminarium w Ełku. Zachęcam do modlitwy o dobre rozeznanie powołania i o odwagę w podjęciu jakże pięknej i wzniosłej decyzji. Słowa Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Oby zatem „Pana żniwa”, wyprawił odważnych, gorliwych i dobrych robotników na swoje żniwo.

ks. dr Antoni Skowroński
Rektor WSD w Ełku

Modlitwy o powołania

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”(Łk 10,2)

Drodzy przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, obserwując ogólnopolski spadek powołań, który dotyka również naszej diecezji, bardzo prosimy o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a zwłaszcza do naszego seminarium. Gorąco zachęcamy o dołączenie do codziennej modlitwy wezwania o posłanie robotników na żniwo Pańskie. Możemy posłużyć się poniższymi gotowymi modlitwami:

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego.
Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

Benedykt XVI

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.

Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego darów.

Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach ewangelicznych.

Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych siebie.

Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest naszą Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.

Jan Paweł II

Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, Ty powołałeś Apostołów, aby głosili Ciebie ludziom i udzielali im uzdrawiającej mocy Twoich sakramentów. Prosimy wezwij i dziś, z naszej parafii, chłopców i mężczyzn. Niech odważnie odpowiedzą na Twoje powołanie, pójdą za Tobą i nakarmią spragnionych Ciebie ludzi Twoim słowem i świętymi sakramentami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pozostałe artykuły