Realizacja dwóch projektów w Wigrach: „Polska – nasze wspólne dobro i „Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku

Fundacja Wigry Pro jest w trakcie realizacji dwóch projektów:

  1.  „Polska – nasze wspólne dobro” realizowane z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022,

Projekt chce nawiązać do wcześniejszej wieloletniej tradycji wigierskiego obiektu pokamedulskiego jako miejsca wielu ważnych wydarzeń kulturalnych, historycznych, a szczególnie w okresie związanym z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. W tym procesie  nie można pomniejszyć udziału o. Kamedułów Wigierskich, którzy odegrali bardzo ważną rolę kulturotwórczą i historyczną dla tego regionu. Od nich się tutaj wszystko zaczęło. Byli pierwszymi osadnikami, których na Wigry sprowadził król Jan Kazimierz w 1668 roku. W 1715 roku założyli oni miasto Suwałki. Należy wspomnieć również, iż w roku 1794 Kameduli przekazali na pomoc Powstaniu Kościuszkowskiemu srebra kościelne z kościołów w swoich dobrach, w tym z kościoła w Wigrach. Wspierali powstańców zaopatrzeniem. Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej w 1796 roku rząd pruski skonfiskował wszystkie dobra kamedulskie. A w roku 1800 nastąpiła kasata klasztoru, a zakonników, którzy dniem i nocą modlili się w intencji Ojczyzny, przeniesiono. Współcześnie ten sam duch troski o wspólny dom, jakim jest Ojczyzna, towarzyszy temu miejscu. Realizowane w ramach projektu działania będą wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność solidarność i poszanowanie godności i praw człowieka. Klasztor Pokamedulski jest miejscem koncertów muzyki klasycznej, sakralnej, chorału gregoriańskiego, warsztatów artystycznych dla różnych grup twórców. Przez cały czas pełnił, pełni i będzie pełnił funkcje jako miejsce kultu, historycznej pamięci, kulturowych inspiracji i turystycznej atrakcji. Uczestnikami zadania, odbiorcami planowanych wydarzeń – będą zarówno mieszkańcy regionu, jak i przyjezdni, dzieci, młodzież, osoby starsze, turyści przebywający w tym okresie na terenie Klasztoru, społeczność lokalna. To dla nich chcielibyśmy przedstawić dzieje odzyskiwania niepodległości w tym zakątku Polski. Przybliżyć ich do naszej historii, kultury, tradycji, regionu.

Cel projektu:  Odzyskanie niepodległości przez Polskę poprzez upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym.

Organizatorem przedsięwzięcia: Fundacja Wigry Pro.

Miejsce realizacji: Pokamedulski Klasztor w Wigrach.

Termin realizacji – maj – wrzesień 2022 r.

Planowany przebieg zadania: 

  1. 6 koncertów o tematyce niepodległościowej; 
  2. 2 filmy o tematyce niepodległościowej,
  3. Prelekcja – Rola kobiet w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę,
  4. 2 pokazy z zakresu tradycji ludowej: garncarski i kowalski.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny dla wszystkich chętnych. Partnerzy. Zakładamy, że Projekt zostanie objęty patronatem TVP Białystok, Radio Białystok, Radia 5 oraz miesięcznika Martyria, Portal Niebywałe Suwałki.

Szacujemy, że łącznie we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych na przełomie czerwca i września weźmie udział ok. 600 osób.  Udział w planowanym wydarzeniu będzie bezpłatny.


Drugi projekt:

  • „Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku” dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura – Inwestycje, Edycja 2022

Celem głównym Projektu  jest stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, a także upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego jak i upowszechnianie dorobku kultury i zwiększanie obecności kultury w życiu społecznym. Dlatego Fundacja zdecydowała się na przedstawienie tylu wydarzeń w projekcie „Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku”. Na celu mamy: podniesienie wiedzy uczestników o kulturze, tradycji, dziedzictwie a także stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej w życiu społecznym w oparciu o zasoby lokalne, kulturowe i przyrodnicze uczestników poprzez przeprowadzenie konferencji i warsztatów malarskich, koncertów muzycznych. Uczestnicy warsztatów będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności podczas malowania różnych obiektów na całym kompleksie klasztornym. W wyniku realizacji zadania zostanie podniesiona wiedza uczestników o obiekcie, jego historii, tradycji, kulturze. Na koniec warsztatów odbędzie się wernisaż prac uczestników wraz z wykładem profesora Jana Sienkiewicza. Projekt jest także skierowany do szerokiego grona miłośników malarstwa plenerowego z kraju i za zagranicy. 

Termin realizacji projektu:  czerwiec – październik 2022 r..

Miejsce realizacji zadania: Wigry- Pokamedulski Klasztor.

Planowany przebieg zadania:

  1. Organizacja Konferencji Europa Christi upamiętniającej 30 rocznicę powstania Diecezji Ełckiej i 23 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II

w Wigrach – 29.07.2022r. – 30.07.2022r.

2. Wygłoszenie 3 prelekcji;

– Ruch Europa Christi w dobie kryzysu globalnego – ks. Prof. Mirosław Sitarz,

– Rola Ojców Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę

   Ks. dr  Ryszard Sawicki 

– Przesmyk Suwalski w dobie kryzysu ukraińskiego – Dr Tomasz Naruszewicz.

3. Występ 4 zespołów:  Orkiestry „Viktoria”,  „Chłopców z Nowoszyszek”, Augustowskiej Fabryki Dźwięków”, „Zdążyć przed północą”.

4. Występ 3 wykonawców:  Daniela Szejdy,  Grzegorza Polakowskiego, zespołu „Załoga Dr. Bryga”

5. Realizacja warsztatów malarskich pn. :”Akademia malarska”

6. Wernisaż na zakończenie warsztatów uwiecznione wykładem profesora malarstwa P. Jana Sienkiewicza.

7. Koncert kameralny na zakończenie warsztatów.

Szacujemy, że łącznie we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych na przełomie czerwca i października weźmie udział ok. 700 osób.  Udział w planowanym wydarzeniu będzie bezpłatny.

                                                             Z poważaniem

                                                  Ks. dr Jacek Nogowski

Pozostałe artykuły