Muzeum w Sejnach kolejnym areopagiem nowej ewangelizacji diecezji ełckiej

„To kolejny areopag nowej ewangelizacji w diecezji ełckiej. To miejsce spotkania się kultur obojga narodów, miejsce pielgrzymowania, miejsce zagłębiania się w kultury narodów tutaj mieszkających” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki podczas Mszy św. sprawowanej w sejneńskiej bazylice. Po niej nastąpiło otwarcie i poświęcenie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uroczystość zgromadziła władze rządowe, parlamentarne, samorządowe z Panem Piotrem Glińskim, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury  i Dziedzictwa Narodowego na czele. W wydarzeniu wzięli udział goście z Litwy z ambasadorem oraz biskupem diecezji wołkowyskiej.

„Odbudowane mury klasztoru dzisiaj wiele nam mogą powiedzieć o wydarzeniach minionych wieków” – mówił bp Mazur w wygłoszonej homilii. „Kościół na te ziemie przyniósł Chrystusa. Kościół głosił słowa, które dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii o miłości Boga do człowieka i zachęcał do miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości i życia” – dodał.

Biskup zwrócił szczególną uwagę na rolę oo. Dominikanów, którzy przybyli do Sejn z Wilna 10 czerwca 1602 r. Staraniem właśnie tychże zakonników rozpoczęto także budowę murowanego kościoła klasztornego pod wezwaniem  Nawiedzenia NMP, św. Jerzego i św. Jacka. To oni wybudowali okazały renesansowy klasztor – jedyna tego typu budowla w północno-wschodniej Polsce.

„To Dominikanie mieli wielki wkład w rozwój miasta Sejny. To z ich  inicjatywy wybudowano na rynku murowany ratusz, drewniane hale targowe i sukiennice. To oni ewangelizowali poprzez szkolnictwo, edukację tworząc szkoły, bibliotekę i zaczęto nazywać Sejny „Oxfordem Północy”. W tym okresie Sejny nabywają wielki skarb figurę Matki Boskiej Sejneńskiej. Należy ona do tzw. „madonn szafkowych”. Pochodzi z pierwszej połowy XV w. To tutaj gromadził się i gromadzi się lud wierny” – przypomniał zebranym ordynariusz ełcki. „Rozpoczął się kolejny etap ewangelizacji na tych terenach wśród ludzi tutaj żyjących. Bóg w swojej Opatrzności sprawił, że w 1818 r. Sejny stały się stolicą diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej. Dotychczasowy kościół podominikański przeznaczono na katedrę, a budynki poklasztorne asygnowano na pomieszczenia dla Seminarium Duchownego, które wpisało się „złotymi literami”  w historie Polski i w historię Litwy, kształcąc przyszłą inteligencję polską i litewską” – dodał.

Biskup Mazur wyraził swoje pragnienie, aby Sejneński Areopag Nowej Ewangelizacji, bo tak trzeba nazwać to Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów spełni rolę prawdziwej „kuźni wiary”, w której spotkają się żywe kultury i zrodzi się owocny dialog pomiędzy Ewangelią a uczonymi, artystami, wyznawcami innych wyznań i  religii.

„Mam nadzieję, że z tego Sejneńskiego Areopagu Kościół będzie głosił Słowo Boże, które  niech się inkulturuje i ubogaca każdą kulturę a szczególnie kultury naszych narodów oraz niech przywraca zeświecczonemu światu chrześcijańskie wartości. Dzisiaj jest to bardzo pilne i konieczne zadanie” – wskazywał ełcki ordynariusz. „Mam nadzieję, że w tym Sejneńskim Areopagu, Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie różnych spotkań, wymiany myśli, w tej szkole poznawania i braterstwa, stawania w prawdzie przyczyni się do przezwyciężania dystansu między Ewangelią a współczesnym społeczeństwem” – dodał.

Dobiegł końca I etap remontu obejmujący znaczną część podominikańskiego klasztoru w Sejnach. W ten sposób jest realizowany projekt pod nazwą „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach” współfinansowanego w ramach działania 8.2 priorytetu VIII  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji projektu powstało nowoczesne, multimedialne Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów prezentujące cztery wystawy stałe: tj. 1) „Historię Kresów Wschodnich” opowiadającą o historycznych ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańcach, 2) „Wielokulturowość Kresów Wschodnich” ukazującą wzajemne relacje kulturowe oraz religijne między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie, 3) „Ludzie Kresów Wschodnich” prezentującą opowieść o znanych i nieznanych obywatelach Kresów i ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki oraz 4) „Mitologię Kresów Wschodnich” ukazującą nie tylko mity, ale także ich recepcję w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej.

Zakresem projektu objęto: prace przygotowawcze na opracowanie planów i projektów – przygotowanie inwestycji (studium wykonalności, analiza popytu, audyt energetyczny, projekt budowlany i wykonawczy); prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w kondygnacji podziemnej klasztoru, na parterze oraz w czterech basztach; zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i części pomieszczeń (przylegających do baszt) na pierwszej kondygnacji wraz z montażem dźwigu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i mechanizmem racjonalnych usprawnień; remont elewacji całego obiektu poprzez jego naprawę (podbicia, zszycia, przemurowania elewacji oraz naprawy tynku w miejscu zszyć i napraw) z malowaniem elewacji wirydarza; podłączenie węzła cieplnego z osprzętem i automatyką; roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, hydrantowa w tym p.poż., kanalizacja sanitarna, c.o., zewnętrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna, instalacja elektryczna, instalacja multimedialna i teletechniczna); nadzór budowlany (inspektor nadzoru); informacja i promocja projektu oraz zarządzanie projektem.

Cel główny projektu to ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury zabytkowego obiektu: klasztoru, wchodzącego w skład zabytkowego Zespołu Podominikańskiego w Sejnach poprzez renowację, rozwinięcie oferty kulturowej i edukacyjnej w ramach Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

Koszt realizacji projektu wyniósł 23 405 532 zł. W tym 20 mln dotacji i 3,4 mln wkładu własnego (kredyt bankowy).

Inicjatorem i pomysłodawcą projektu jest ks. prał. Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach. Wykonawcą remontu była firma New House Pana Pawła Babińskiego z Ełku.

Sejny/ ks.kz

Pozostałe artykuły