Szkoła dla Katechistów przy WSD w Ełku

SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA JERZEGO MAZURA

1. Są różne posługi wiernych świeckich w Kościele. Jedną z nich to posługa katechisty. Ta posługa katechisty pięknie się wpisuje w postulaty Synodu Biskupów, by była większa współpraca duchownych i świeckich. Wprowadzenie posługi katechisty może w sposób istotny przyczynić się do ożywienia i ubogacenia życia wspólnoty parafialnej w wymiarze ewangelizacji, celebrowaniu liturgii i posłudze charytatywnej. Biorąc wszystkie wyzwania stojące przed naszym Kościołem ełckim i myśląc przyszłościowo to powinniśmy budzić i ożywiać olbrzyma, którym jest laikat.

Do tej posługi zachęca papież Franciszek. On 10 maja 2021 r. ustanowił w Kościele posługę katechisty (Motu proprio „Antiquum ministerium”).  W tym Liście Apostolskim pisze: „Posługa ta jest stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez Ordynariusza miejsca” Według moich rozeznań i doświadczenia misyjnego oraz współpraca z katechistami na misjach taka posługa duszpasterska jest w naszej diecezji konieczna.

2. Misja katechisty w parafii, diecezji.

Katechista jest bezpośrednim współpracownikiem księdza proboszcza i wykonuje swą posługę pod jego zwierzchnictwem. 

Misją świeckiego katechisty w parafii jest katecheza ewangelizacyjna dorosłych, obejmująca osoby, które uczestniczą w procesie duszpasterskiego przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych.

A więc:

– prowadzenia katechez kerygmatycznych dla rodziców i chrzestnych w ramach przygotowania do sakramentu chrztu, także dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  

– prowadzenie zajęć w małych grupach dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców.

 – spotkania z narzeczonymi w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz ewangelizacja stała dla dorosłych, którzy wyrażą chęć dalszej formacji i uczestnictwa w systematycznych spotkaniach parafialnych.

– prowadzenie ewangelizacji poprzez współczesne środki społecznego przekazu, dotarcie do młodzieży, która zrezygnowała z nauki religii, szukanie kontaktu z osobami, które odeszły od Kościoła, nawiązywanie relacji z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych i zaangażowanie się w głoszenie Ewangelii na współczesnych areopagach ewangelizacji.

            3. Kandydaci

Zgodnie z dyrektywami papieża Franciszka „wymaga się, aby były to osoby wiernie współpracujące z prezbiterami, dyspozycyjne do wykonywania posługi i inspirowane przez prawdziwy zapał apostolski” .

– Posługa katechisty może być udzielona mężczyznom i kobietom, którzy są osobami ochrzczonymi i bierzmowanymi w wieku od 20 do 60 roku życia, rekomendowane przez swoich księży proboszczów.

– Kandydat na katechistę powinien odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą i zdrową pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym. Kandydat winien wyróżniać się umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi. Powinni cieszyć się dobrą opinią i akceptacją wspólnoty parafialnej, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania. 

– Kandydaci do tej posługi w sposób naturalny mogą się wywodzić spośród osób, które są już we wspólnotach, prowadzą rekolekcje ewangelizacyjne, są zaangażowani jako animatorzy w pracę z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, przynależą do wspólnot, grup modlitewnych, stowarzyszeń, bractw. Mogą to być liderzy i animatorzy wspólnot, a także ich członkowie. Ponadto absolwenci Szkoły Animatorów Biblijnych,  nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, byli czy obecni lektorzy, zaangażowani w wolontariat, także misyjny.

– Konieczne jest rozeznanie, jakie są najpilniejsze potrzeby parafii w zakresie ewangelizacji, formacji, celebracji liturgii i posługi miłości miłosiernej. Ks. Proboszcz odpowiednio do tych potrzeb po konsultacji z parafialną radą duszpasterską, zgłasza kandydatów do posługi. (WSD- Ełk)

4. Formacja podstawowa i stała

– Formacja rozpoczęłaby się od Adwentu 2023 r, nowego roku duszpasterskiego i trwałaby dwa lata.

– Przygotowanie do pełnienia posługi odbywa się w trzech miejscach: 1) w Szkole dla Katechistów przy WSD w Ełku, 2) w parafii, 3) indywidualna praca każdego z kandydatów.

– Na zakończenie formacji otrzymują dyplom i krzyż katechisty.

Po ukończeniu formacji podstawowej rozpoczyna się stała formacji katechisty. Formacja stała obejmuje udział w rekolekcjach dla nich zorganizowanych oraz w spotkaniach zaproponowanych przez osoby odpowiedzialne.

bp Jerzy MAZUR, biskup ełcki

Pozostałe artykuły