Słowo Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2021

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

         Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Radujemy się, gdyż tamtej nocy Odwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. Pasterzom, którzy paśli swoje owce na polach w pobliżu Betlejem, aniołowie powiedzieli: „dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11). Dołączmy do aniołów i uwielbiajmy Boga: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. (Łk 2,14)

         Pierwszym darem Mesjasza jest pokój zbudowany na sprawiedliwości, braterstwie i bezinteresownej miłości. Chrystus obdarzył swym pokojem Apostołów i tych, którzy przyjęli Jego Ewangelię. Mówił: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27).

Chrystus głosił pochwałę tych, którzy budują pokój między ludźmi i błogosławił tym, którzy go szerzą. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Bożym pokojem obdarzał tych, którym przebaczał grzechy i uzdrawiał z chorób duszy i ciała.

         Mesjasz, Książę pokoju zobowiązywał swych uczniów, by nie zatrzymywali Bożego pokoju dla siebie, ale stawali się jego głosicielami w świecie (zob. Mt 10,13). Mówił: „zachowujcie pokój między sobą” (Mk 9,50). Po swoim zmartwychwstaniu, podczas pierwszego ukazania się uczniom w Wieczerniku, napełnił ich serca odwagą i pokojem (por. J 20,19). Wraz z mocą Ducha Świętego udzielił im pokoju.

         Obecnie żyjemy w czasach pełnych zawirowań i niepokoju. Wielu z nas, brakuje pokoju wewnętrznego, cichej radości i nadziei. Poddajemy się lękom, gdy słyszymy niepokojące wiadomości docierające do nas ze świata zewnętrznego. Z trwogą myślimy o swojej przyszłości i o przyszłości naszych rodzin, całej społeczności i Kościoła. Paraliżuje nas strach przed złem, które panoszy się w naszym życiu społecznym. Z trwogą i zasmuceniem patrzymy, jak wielu z nas gubi się i traci sens życia, odchodzi od ewangelicznej prawdy i wydaje się na pastwę zgubnych nałogów i grzechów.

         Boże Narodzenie to Święto Bożego pokoju. Klęcząc przy żłóbku betlejemskim, uczestnicząc we Mszy Świętej otwórzmy nasze serca na Boga, na pokój, który On nam daje, który przemienia nas od wewnątrz i stajemy się nowymi ludźmi, stajemy się posłańcami Jego pokoju do dzisiejszego świata.

Boże Dziecię, dawca trwałego pokoju uczy nas, że jest on czymś więcej niż „święty spokój” i brak wojny. To dar uzdalniający nas do miłości, czyniący nas Bożymi ludźmi, znakiem Jego miłości do człowieka i świata. Jest on siłą uzdalniającą nas do przebaczenia naszym winowajcom. Dzięki niemu możemy pozyskać nasze siostry i braci dla siebie i Boga, budować lepszy i bezpieczniejszy świat.

Prośmy Dziecię Jezus, Księcia Pokoju niech obdarza nas wszystkich pokojem serca, szczerą miłością, serdecznym spojrzeniem, które dostrzeże bliźniego w potrzebie. 

Wypraszajmy także za wstawiennictwem Królowej Pokoju i św. Józefa dar pokoju dla naszych rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata. Wypraszajmy łaskę pokojowego rozwiązania konfliktu na granicy wschodniej.

Dzieląc się duchowo z Wami opłatkiem pragnę złożyć najlepsze życzenia. Są to przede wszystkim życzenia pokoju wewnętrznego, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Życzę obfitego Bożego błogosławieństwa na te dni świąteczne. Niech spotkanie z Nowonarodzonym w te dni umocni w Was pragnienie podążania za Nim, mówienia o Jego przyjściu na świat dla naszego zbawienia, niesienia Go na peryferie i dzielenia się Pokojem, który On przyniósł na świat.

Z serca błogosławię na każdy dzień Nowego 2022 Roku

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki

Ełk, Boże Narodzenie 2021 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA