Konspekt na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (Marzec) w ramach przygotowania do III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń kościelnych na podstawie „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka.

Znaczenie wspólnot religijnych w Parafii

Parafia jako wspólnota wspólnot jest przestrzenią wzrastania katolików w wie­rze, ale także i miejscem, gdzie działają i rozwijają się małe wspólnoty. Grupy religijne zrzeszające katolików świeckich są niezbędne dla prawidłowego funk­cjonowania parafii. Uczestnictwo świeckich w małych wspólnotach pomaga również zacieśniać relacje z Parafią. Rozwój małych wspólnot religijnych w Parafii prowadzi do odnowy wspólnotowego charakteru parafii i jej ożywienia. Z tej racji ważne jest, aby w Parafii wierni świeccy, jak najliczniej angażowali się w działalność małych wspólnot religij­nych. Im więcej małych wspólnot, tym większa jest więź wspólnotowa Parafii.

Potrzeba istnienia różnych form apostolstwa świeckich, a w szczególności

małych grup religijnych stała się przedmiotem zainteresowania Soboru Watykańskiego II. Stąd też w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem czytamy: Świeccy mogą prowadzić działalność apostolską bądź to indywidualnie, bądź zrzeszeni w różnych wspólnotach lub stowarzyszeniach (DA 15). W innym zaś miejscu tego dokumentu spotykamy następujący zapis: Spośród owych stowarzyszeń zasługują na uwagę przede wszystkim te, które akcentują i wysuwają na pierwsze miejsce u swych członków ściślejszą łączność między życiem praktycznym a wiarą. Stowarzyszenia nie są celem dla siebie samych, ale winny służyć posłannictwu Kościoła w odniesieniu, do świata; ich skuteczność apostolska zależy od ich zgodności z celami Kościoła oraz od świadectwa chrześcijańskiego i ducha ewangelicznego poszczególnych członków i całego zespołu.

Odczytanie wybranego fragmentu adhortacji: Evangelii Gaudium

Wiara w ojca, który nieskończenie kocha każdą ludzką istotę, pociąga za sobą odkrycie, że „obdarza ją nieskończoną godnością”. Wiara, że Syn Boży przyjął nasze ludzkie ciało, oznacza, że każda osoba ludzka została wyniesiona do serca samego Boga. Wiara, że Jezus przelał za nas krew, nie pozwala nam podtrzymywać najmniejszej wątpliwości co do miłości bez granic, nobilitującej każdego człowieka. Jego odkupienie ma znaczenie społeczne, ponieważ „Bóg w Chrystusie zbawia nie tylko pojedyncze osoby, ale również uzdrawia międzyludzkie stosunki społeczne”. Wiara, że Duch Święty działa we wszystkich, pociąga za sobą uznanie, że stara się on przeniknąć każdą ludzką sytuację i wszystkie więzi społeczne: „Duch Święty dysponuje nieskończoną inwencją, właściwą dla boskiego umysłu, i znajduje sposoby, by rozwiązać węzły ludzkich spraw, łącznie z tymi najbardziej złożonymi i nieprzeniknionymi”

Kościół „wyruszający w drogę” stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy podejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują. Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego „wyjścia”.

Marzę o „opcji misyjnej”, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania stanu rzeczy. reformę struktur, wymagającą nawrócenia duszpasterskiego, można zrozumieć jedynie w następujący sposób: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne.

 

W ramach dyskusji odpowiedzi na pytania:

Jak dzisiaj powinniśmy rozumieć że „człowiek jest drogą Kościoła”?
(Jak to praktycznie może wyglądać w parafii?)

           Co oznacza pojęcie „Kościół wyruszający w drogę ku nawróceniu”?

           Jaki jest cel współczesnej ewangelizacji?

           Na kim spoczywa obowiązek ewangelizacji?

W jaki sposób będzie przebiegać niedziela kongresowa w naszej Parafii?

Jakie są propozycje na przeżycie niedzieli kongresowej w naszej Parafii?

W jaki sposób zaangażować wspólnoty działające w Parafii w liturgię Mszy św. w niedzielę kongresową?

W jaki sposób zorganizować festyn parafialny w niedzielę kongresową, aby zaangażować i zaprezentować wszystkie grupy kościelne w Parafii?

 

                                                                  Ks. Karol Sokołowski

                                      Diecezjalny Moderator wspólnot i ruchów kościelnych

 

Konspekt na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej – marzec – do pobrania

Pozostałe artykuły