Życzenia biskupów ełckich – WIELKANOC 2021

Drodzy Bracia i Siostry!

W dniu Wielkanocy liturgia rozpoczyna się słowami: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą; położyłeś na mnie swą rękę”. Według liturgii są to pierwsze słowa skierowane przez Syna do Ojca po zmartwychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do świata żyjących.

Te słowa Jezus zmartwychwstały kieruje także do każdego z nas: „Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. Jezus żyje i jako żyjący idzie przed nami. Woła nas, byśmy szli za Nim, żyjącym, i byśmy w ten sposób i my odnaleźli drogę życia. Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie, przyjmij Go z ufnością. On nas podnosi, gdy upadamy. On nam daje nadzieję, obdarza miłosierdziem, odwagą i towarzyszy nam nawet u bram śmierci oraz czeka na nas w swoim Królestwie.

„Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. To zapewnienie Jezusa urzeczywistnia się przede wszystkim w Eucharystii. W tym roku pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, przeżywając Ją pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. W każdej Mszy św. doświadczamy Jego żywej obecności, bogactwa Jego miłości i korzystamy z mocy, którą ofiarowuje. Zmartwychwstały Pan, pełen miłosierdzia oczyszcza nas z win, karmi naszego ducha i napełnia potrzebną mocą, by pokonywać trudności oraz walczyć z grzechem i złem. Jezus ciągle do nas mówi: „Nie bójcie się!, Nie lękajcie się!” i  jest naszym pewnym oparciem w pielgrzymce do Nieba. On dając nam siebie w Komunii św. posyła nas do innych, by dzielić się Bożą radością, nadzieją, pokojem i być świadkiem Jego Zmartwychwstania.

Drodzy Diecezjanie i przebywający na terenie naszej diecezji zwracam się do Was z serdecznymi życzeniami wielkanocnymi. Życzę Wam wielkanocnego spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym w Eucharystii. Życzę Wam doświadczenia uczniów idących do Emaus, aby Wasze oczy otworzyły się i rozpoznały Zmartwychwstałego Pana, żyjącego pośród nas w Eucharystii, byście mogli powiedzieć do Niego: „Zostań z nami Panie”.

Takie otwarte oczy są nam potrzebne w czasie każdej Mszy świętej spotykając się z żywym i prawdziwym Jezusem Chrystusem, aby spoglądać w przyszłość z niezachwianą ufnością w chwalebną moc Zmartwychwstania, przez którą On czyni wszystko nowe.

Takie oczy otwarte są nam potrzebne szczególnie w obecnym, trudnym okresie pandemii koronawirusa, aby dostrzec nadzieję, że zjednoczeni z Chrystusem Zmartwychwstałym zwyciężymy, pokonamy wszelkie zagrożenia, strach i lęk a w naszych sercach zagoszczą prawdziwy pokój, dobro i miłość.

Takie oczy są nam potrzebne, by poznać pragnienie Jezusa Chrystusa, abyśmy byli świadkami Jego paschalnej radości głosząc, iż „tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

W tym świętym czasie Wielkanocy prośmy Pana, by okazał także dziś, że miłość jest silniejsza od nienawiści. Że jest silniejsza od śmierci. Prośmy Pana o moc i odwagę, byśmy byli świadkami Zmartwychwstania w dzisiejszym świecie i by nasze świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie było dla świata źródłem nadziei.

Na te dni świąteczne z serca Wam błogosławię i zapewniam o modlitwie w czasie każdej Eucharystii. Alleluja!

+Jerzy Mazur SVD


Życzenia świąteczne bpa. Adriana Galbasa

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Dlatego się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną”
                                            (Z Psalmu 46)
Drodzy,
przywołuję te triumfalne słowa psalmu 46, aby uczynić z nich motto dla wielkanocnych życzeń.
Obyśmy w te świąteczne dni na nowo odkryli i na nowo ucieszyli się tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie naprawdę chce być dla nas ucieczką i mocą, najskuteczniejszą pomocą w każdej życiowej sprawie, szczególnie zaś w codziennych trudnościach, pomnażanych z powodu wciąż nękającej nas pandemii.
Chrystus naprawdę jest z nami! Zapewnił o tym struchlałych Apostołów i zapewnia nas. Obyśmy nigdy nie przestali w to wierzyć „choćby waliła się ziemia”, choćby pustoszały kościelne ławki i choćby tak mało śladów na świecie wskazywało na tę Jego zwycięską obecność!
Niech zawsze i zawsze prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa i wiara w Jego Zmartwychwstanie napełnia nas radością, wdzięcznością, miłością i drżeniem, abyśmy kierując wzrok naszej duszy w stronę pustego grobu mogli – jak pisał św. Augustyn – „płonąć i drżeć jednocześnie”.
A potem – napełnieni Duchem Świętym, tym wspaniałym darem Zmartwychwstałego Pana – idźmy i niezniechęceni głośmy światu, że On żyje, że jest, że kocha i przebacza!
Niech wspiera nas w tym orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów i Królowej Niebios oraz modlitwa św. Józefa.
+ Adrian Galbas SAC

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA