Wywiady

TVP Olsztyn o naszym KONGRESIE

https://olsztyn.tvp.pl/76677042/w-elku-rozpoczal-sie-kongres-eucharystyczny

————

 KEP również o nas pamięta

Zainaugurowano Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej | Konferencja Episkopatu Polski

————

Radio Maryja i TV Trwam

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/kongres-eucharystyczny-w-elku/

————

 

Odnowić MIŁOŚĆ Eucharystii – wywiad bp. Mazura dla Martyrii

Z bp Jerzym Mazurem, biskupem ełckim, rozmawiamy jaki jest cel Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej i ja go osiągnąć oraz o symbolice logo, które będzie towarzyszyło temu wydarzeniu. Przypominamy, że uroczysta inauguracja Kongresu miała miejsca 28 marca, w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Krzyżma Świętego w katedrze ełckiej.

Ks. Biskupie przed nami piękny czas dla naszej diecezji – Kongres Eucharystyczny…

Piękny i wymagający. Jest zwołaniem wspólnoty wiernych, aby wspólnie celebrować Eucharystię
i doświadczyć w niej komunię ze Słowem Bożym, z Ciałem Jezusa Chrystusa, ale również z naszymi braćmi i siostrami. Pragniemy prosić Ducha Świętego, by Kongres stał się wielką wspólną modlitwą duchownych
i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii.

Kongres Eucharystyczny jest czasem łaski i szansą dla Kościoła ełckiego?

Oczywiście. Celem Kongresu Eucharystycznego jest odnowienie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywienie naszych relacji z Bogiem obecnym w Eucharystii. Po drugie odnowienie kultu eucharystycznego w parafiach poprzez rozpalenie miłości do życia Eucharystią i do adorowania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Po trzecie ożywienie nadziei, by Eucharystia stawała się siłą inspirującą do wypełniania misji głoszenia Ewangelii o zbawieniu i służenia bliźnim, szczególnie chorym, potrzebującym i żyjącym na peryferiach.

No właśnie… Jak osiągnąć te cele?

Osiągniemy je poprzez uczestniczenie we Mszach św., przyjmowaniu Komunii świętej, trwanie na adoracji przed Najświętszym Sakramentem a także poprzez formacje eucharystyczną i udział w nabożeństwach oraz procesjach eucharystycznych.

Do czego nas, kapłanów, siostry zakonne,  ludzi świeckich ks. biskup pragnąłby zachęcić?

 Poznawajcie wartość Eucharystii, odnawiajcie relacje z Chrystusem, ożywiajcie Wasze życie eucharystyczne i pomagajcie innym spotykać się z Bogiem. Kapłan jest sługą Eucharystii. To kapłan we wspólnocie Kościoła w sposób szczególny wypełnia Chrystusowe wezwanie: „Czyńcie to na moją pamiątkę”.  Jako kapłani jesteśmy odpowiedzialni za piękne sprawowanie liturgii Mszy świętej oraz za formację eucharystyczną wspólnoty parafialnej, a także za zaangażowanie ludzi świeckich w liturgię. Od tego bowiem także zależy wiara naszych wiernych. Kapłan jest tutaj wyjątkowym świadkiem Chrystusa, jest sakramentalnym znakiem samego Chrystusa. Trwajcie także razem z waszymi parafianami na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Jako zachętę do adoracji przywołuję słowa św. Jana Pawła II: „Największe zło świata możemy pokonać mocą adoracji eucharystycznej”. W ten sposób zwyciężajcie więc każde zło.

Szczególnie Wy, Drodzy Rodzice, pomagajcie dzieciom spotykać się z Chrystusem na Mszach Świętych. Do poznawania wartości Eucharystii pragnę zachęcić Was słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościoła”. Zachęcam Was do pogłębiania wiedzy na temat realnej i rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii poprzez zagłębianie się w Słowo Boże, uczestniczenie w seminariach, konferencjach, katechezach i spektaklach eucharystycznych oraz indywidualną lekturę. Dawajcie świadectwo Waszej żywej wiary poprzez udział w wydarzeniach kongresowych w parafiach, w procesjach eucharystycznych, nabożeństwach oraz koncertach uwielbienia. Niech w całej naszej diecezji trwa wielka modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencjach Kongresu. Proszę o nią także chorych i cierpiących o ofiarowanie swoich cierpień w kongresowych intencjach. Trwajmy razem z Maryją, Matką Kościoła, Patronką naszej Diecezji i prośmy Ją, by nas prowadziła w czasie Kongresu

Wydarzeniu kongresowemu będzie towarzyszyło logo. Co ono przedstawia, jakie jest przesłanie?

Logo zawiera cztery symboliczne znaki: Serce, Krzyż, HostięWspólnotę.

Serce – źródło miłości. Przypomina nam, że Bóg jest Miłością. Patrząc na nie, jesteśmy zachęcani, aby zwrócić się ku miłości Ojca, który jest źródłem prawdziwej miłości. To On nas umiłował i z miłości do nas „posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4, 10). Pragnieniem Serca Jezusowego jest zbawienie  wszystkich ludzi.

Krzyż – utworzony z czterech gwoździ. Symbolizuje mękę i zbawczą śmierć Chrystusa. Przypomina nam przeogromną cenę naszego zbawienia. To z miłości do nas Jezus, Syn Boży, poniósł śmierć na krzyżu. Krzyż wzywa do uczenia się tej miłości i mądrości, która zapewnia zwycięstwo.

Hostia – symbolizuje Eucharystię. Eucharystia to Zmartwychwstały Chrystus, który daje nam siebie wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Wpatrując się w białą Hostię, słyszymy Jego słowa: „JA JESTEM Z WAMI”. On także woła do nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Spotykajmy się z Chrystusem we Mszy św. i na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wspólnota – przypomina nam, że to my jesteśmy wspólnotą Kościoła zgromadzoną wokół Chrystusa, który powiedział:  „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Wspólnota żyje i buduje się Eucharystią. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by w mocy Ducha Świętego trwać we wspólnocie Kościoła, ożywiać wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, odnawiać relacje z Nim i doświadczać Jego miłości i miłosierdzia.

Do zobaczenia podczas wszystkich wydarzeń Kongresowych.

Bardzo dziękuję za rozmowę

ks. Krzysztof Zubrzycki

————

 

Radio 5 o KONGRESIE:

Biskup: Kongres jest szansą na odnowienie wiary

Rusza Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej. Wydarzenie potrwa ponad dwa lata