Listy pasterskie

Zaproszenie do udziału w Kongresie Eucharystycznym Diecezji Ełckiej

 

List Pasterski przed rozpoczęciem Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

W czasie Wielkiego Postu stajemy przed Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym, by rozważać Jego cierpienie i śmierć na krzyżu. Stojąc pod krzyżem Chrystusa, uczymy się mądrości, która płynie z krzyża i wołamy: „Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!”. Uczymy się miłości, którą obdarzył nas Bóg, oddając życie za nas.

O tej miłości Boga Ojca do człowieka Jezus Chrystus mówił podczas nocnej rozmowy z Nikodemem, jak słyszeliśmy w Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jest to najpiękniejsze i najbardziej pocieszające stwierdzenie w Piśmie Świętym, bo ukazuje świat, który Bóg stworzył i go kocha, a przede wszystkim miłuje człowieka i pragnie jego zbawienia.

Jezus tak jak Nikodemowi tak dzisiaj nam przekazuje najważniejsze przesłanie: „Kto we Mnie wierzy, nie podlega potępieniu”. Jesteśmy wzywani do wiary w Jezusa Chrystusa, który „do końca nas umiłował” i po zmartwychwstaniu pozostał z nami – szczególnie w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

W naszej diecezji przygotowujemy się do Kongresu Eucharystycznego, dlatego pozwólcie, że w tym liście pasterskim wprowadzę Was w jego ideę i cel oraz poproszę o modlitwę i zaangażowanie w wydarzenia kongresowe.

  1. KONGRESY EUCHARYSTYCZNE ODNOWIENIEM WIARY W OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII

Idea organizowania Kongresów Eucharystycznych zrodziła się we Francji w drugiej połowie XIX wieku jako odpowiedź na trudne czasy po rewolucji francuskiej, a także na wpływy masonerii. Kongresy zrodziły się jako wielkie manifestacje chrześcijan, których celem było umocnienie oraz odnowienie więzi z Chrystusem obecnym w Eucharystii. Katolicy chcieli podkreślić swą obecność w życiu publicznym, gdy religię i chrześcijan z tej przestrzeni zaczęto usuwać.

Pomysł zorganizowania Kongresu Eucharystycznego powstał wśród ludzi świeckich, oczywiście kierowanych przez kapłanów. Pierwszy odbył się w Lille w 1881 roku, zorganizowany przez Emilię Tamisier i jej  kierownika duchowego św. Piotra Eymarda, nazwanego „Apostołem Eucharystii”. U podstaw zorganizowania pierwszego i następnych kongresów była wiara, że Eucharystia ma moc odnowienia Kościoła i przemiany świata oraz przekonanie, że Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie należy oddawać cześć i uwielbienie.

W ostatnich latach także w naszej diecezji zauważamy, jak przetacza się potężny walec dechrystianizacji. Widzimy, jak są ośmieszane wartości chrześcijańskie, ośmieszani ludzie praktykujący swoją wiarę, jak u wielu ochrzczonych osłabła wiara w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii albo całkowicie ją utracili. Ten kryzys jeszcze bardziej uwidocznił się w czasie covidowej pandemii naznaczonej lękiem i zamknięciem, a przez to szukaniem Boga tylko za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Zauważamy również, że praktykowanie wiary poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych niedzielnych i w święta zmniejsza się, a także maleje liczba przystępujących do Komunii Świętej. Papież Grzegorz Wielki powiedział: „Wierni od nas odchodzą, a my milczymy”. W diecezji ełckiej nie chcemy milczeć, pragniemy szukać nowych dróg i metod ukazywania miłości Boga do człowieka, zwracać uwagę na Jego obecność wśród nas – szczególnie w Eucharystii. Jezus Chrystus pozostał z nami, by pobudzać do życia w Nim i dla Niego, by umacniać nas do pokonywania wszelkich zagrożeń i trudności.

Eucharystia jest darem miłości i naszym najpiękniejszym skarbem, który odkrywamy, uczestnicząc we Mszy Świętej, adorując Najświętszy Sakrament, czy klęcząc przed tabernakulum. Z wiarą powtarzajmy za św. Janem Marią Vianneyem: „On jest tu”.

  1. KONGRES EUCHARYSTYCZNY DIECEZJI EŁCKIEJ

Stojąc przed wspomnianymi wyzwaniami i szukając dróg pozytywnej na nie odpowiedzi, a przede wszystkim wsłuchując się w głos Ducha Świętego, pragnę zaprosić wszystkich diecezjan, duchownych i świeckich, a także przybywających na terenie naszej diecezji do eucharystycznej odnowy i ożywienia eucharystycznej żarliwości poprzez Kongres Eucharystyczny.

Uroczysta inauguracja Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej będzie miała miejsca 28 marca, w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Krzyżma Świętego w katedrze. Kongres potrwa dwa i pół roku, zakończymy go 4 czerwca 2026 roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Hasłem Kongresu będą słowa obietnicy Jezusa danej Apostołom i nam przed Wniebowstąpieniem: „JA JESTEM Z WAMI”.

Kongres zostanie podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap: od Wielkiego Czwartku do końca roku 2024, drugi etap: cały rok 2025 i trzeci etap: rok 2026 do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli do 4 czerwca. W czasie pierwszego etapu będziemy przeżywać wydarzenia kongresowe bardziej na poziomie parafialnym, czyli w parafiach. Kongresowe dni centralne każdego etapu będą od Wigilii Zesłania Ducha Świętego do Uroczystości Bożego Ciała.

  1. KONGRES CZASEM ŁASKI DLA DIECEZJI

Kongres Eucharystyczny jest czasem łaski i szansą dla Kościoła ełckiego – wezwaniem do odnowienia wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywienia naszych relacji z Bogiem obecnym w Eucharystii. Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do czynnego w nim udziału. Niech stanie się on wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii, odnową kultu eucharystycznego w parafiach. 

Pragniemy, by Eucharystia stawała się siłą inspirującą do wypełniania misji głoszenia Ewangelii o zbawieniu i służenia bliźnim, szczególnie chorym, samotnym i potrzebującym. Pomóżmy powrócić do Chrystusa tym, którzy się od Niego oddalili. Ten cel osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach św., przyjmowaniu Komunii świętej, trwaniu na adoracji przed najświętszym Sakramentem a także poprzez formacje eucharystyczną.

 Zachęcam Was, Bracia i Siostry, poznawajcie wartość Eucharystii, odnawiajcie relacje z Chrystusem, ożywiajcie Wasze życie eucharystyczne i pomagajcie innym spotykać się z Bogiem. Szczególnie Wy, Drodzy Rodzice, pomagajcie dzieciom spotykać się z Chrystusem na Mszach Świętych. Do poznawania wartości Eucharystii pragnę zachęcić Was słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościoła”. Natomiast jako zachętę do adoracji przywołuję słowa św. Jana Pawła II: „Największe zło świata możemy pokonać mocą adoracji eucharystycznej”. W ten sposób zwyciężajcie więc każde zło.

Zachęcam Was do pogłębiania wiedzy na temat realnej i rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii poprzez zagłębianie się w Słowo Boże, uczestniczenie w seminariach, konferencjach, katechezach i spektaklach eucharystycznych oraz indywidualną lekturę. Dawajcie świadectwo Waszej żywej wiary poprzez udział w wydarzeniach kongresowych w parafiach, w procesjach eucharystycznych, nabożeństwach oraz koncertach uwielbienia.

            Drodzy Młodzi, pragnę zachęcić Was do poznania Waszego rówieśnika, piętnastolatka, geniusza komputerowego, który ukochał Eucharystię – bł. Carla Acutisa. On spędzał dużo czasu z Jezusem, zwłaszcza na Mszy Świętej, w której uczestniczył codziennie, modlił się przed tabernakulum, a potem ogłaszał wszystkim słowami i gestami miłości, że „Bóg nas kocha i zawsze na nas czeka”. Pamiętaj, Jezus Cię kocha i czeka na Ciebie, bo powiedział: „Ja jestem z wami”.

Niech w całej naszej diecezji trwa wielka modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencjach Kongresu. Proszę o nią także chorych i cierpiących o ofiarowanie swoich cierpień w kongresowych intencjach.

Trwajmy razem z Maryją, Matką Kościoła, Patronką naszej Diecezji i prośmy Ją, by nas prowadziła w czasie Kongresu i wołajmy: Maryjo, Niewiasto Eucharystii, prowadź, bo Ty znasz drogę do Jezusa. Prośmy Patronów Kongresu, by wypraszali nam moc Ducha Świętego, by „Eucharystia stawała się naszą autostradą do nieba”. Niech ta modlitwa i to wołanie nas przemienia.

Z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

                                                    Bp Jerzy Mazur SVD

do pobrania: list pasterski

List Pasterski przed rozpoczęciem Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej