Parafie

Materiały na przeprowadzenie spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej – 02. 2024 r. 

W  związku z wcześniejszymi zapowiedziami, bardzo prosimy o przeprowadzenie w miesiącu lutym spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tematem przewodnim spotkania jest Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej. Biskup Ełcki chce wsłuchać się w głos duchownych i wiernych świeckich, zebrać różne sugestie i inicjatywy w poszczególnych parafiach, by wypracować program Kongresu. Dlatego kopię protokołu z tego spotkania prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterstwa ogólnego do 10 marca br. Biskup Ełcki wyszczególnił 8 grup kongresowych i ustanowił ich moderatorów. Jedną z takich grup jest Parafia a moderatorem jest ks. Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Przypominamy, że celem działania Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest służenie radą oraz wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, w których Ksiądz Proboszcz zwraca się do jej członków. Parafialna Rada Duszpasterska może również z własnej inicjatywy przedstawiać Księdzu Proboszczowi swoje opinie dotyczące życia parafii.

KONSPEKT SPOTKANIA

  1. Spotkanie Rady rozpoczyna się modlitwą, prowadzoną przez Księdza Proboszcza.
  1. Ksiądz Proboszcz wprowadza w temat spotkania, posługując się następującym materiałem:

Zaproszenie Biskupa Ełckiego do podjęcia drogi eucharystycznej odnowy diecezji ełckiej

 W ostatnich latach zauważamy jak potężny walec dechrystianizacji uderza w ludzi wierzących, w wartości chrześcijańskie. Widzimy jak są ośmieszani ludzie praktykujący swoją wiarę, jak u wielu ludzi ochrzczonych osłabła wiara w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii czy całkowicie ją utracili. Ten kryzys jeszcze bardziej uwidocznił się w czasie pandemii covidowej naznaczonej zamknięciem i strachem a przez to szukaniem Boga za pośrednictwem Internetu.

Praktykowanie wiary poprzez uczestniczenie we Mszach świętych niedzielnych i święta zmniejsza się, a także zmniejsza się liczba przystępujących do Komunii świętej Coraz większa liczba wiernych ma przeszkody w przyjmowaniu Komunii św. Jedną z przyczyn jest życie w związku niesakramentalnym. Statystyki pokazują, że połowa czy nawet więcej chrztów dzieci jest ze związków niesakramentalnych.Stojąc przed tymi wyzwaniami i szukając metod, dróg pozytywnej na nie odpowiedzi a przede wszystkim wsłuchując się w głos Ducha Świętego pragnę zaprosić was wszystkich do podjęcia drogi eucharystycznej odnowy diecezji ełckiej, do ożywienia eucharystycznej żarliwości wśród duchownych i świeckich poprzez Kongres Eucharystyczny. (Więcej informacji na temat idei Kongresu znajdziemy w wywiadzie z Ks. Biskupem Jerzym Mazurem w lutowym numerze Martyrii)

Czas trwania Kongresu

Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej rozpoczniemy w Wielki Czwartek 28 marca 2024 roku, na Mszy Krzyżma świętego w katedrze św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku i we wszystkich parafiach na Mszy św. Wielkiego Czwartku.

Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej będzie trwał od Wielkiego Czwartku 28 marca 2024 r. do  uroczystości Bożego Ciała 4 czerwca 2026 r.

Będzie to czas na zaangażowanie się duchownych i świeckich w ożywianie i budzenie eucharystycznej żarliwości wśród ochrzczonych diecezji ełckiej i przybywających na jej terenie. Program tych ponad dwóch lat Kongresu Eucharystycznego Biskup pragnie razem z wami wypracować wyszczególniając wydarzenia w diecezji, dekanacie, parafii, rodzinie, na lekcji religii w szkole.

Cel Kongresu

Celem tego Kongresu jest ożywienie eucharystycznej żarliwości wśród duchownych i świeckich, a także „obudzenie i wzrost wiary w Eucharystię, dla poprawienia staranności celebracji, rozwinięcia adoracji eucharystycznej a także zachęcenia wiernych do czynnej solidarności, która wychodząc od Eucharystii, dociera do potrzebujących” (SC4).

Jest to wzywanie Ducha Świętego, by pomógł nam przezwyciężyć wszelkie kryzysy, w tym wynikający z pandemii i umocnił wiarę poprzez przybliżenie prawdy o realnej obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii, doświadczenia Jego bliskości, obecności  i radości spotkania z Chrystusem obecnym pod postacią chleba i wina.

Kolejnym wymiarem Kongresu ma być rozpalenie miłości do życia Eucharystią, do adoracji Najświętszego Sakramentu poprzez pogłębienie wśród wiernych  duchowości eucharystycznej, zdumienia eucharystycznego, odnowienia kultu eucharystycznego w parafiach oraz pielęgnowanie życia sakramentalnego.

Następnym celem ma być ożywienie naszej nadziei, że Eucharystia, w której uczestniczymy ma stawać się siłą inspirującą do wypełniania misji głoszenia Ewangelii o zbawieniu i stawania się świadkami spotkania z żywym Chrystusem.

Główne wydarzenia Kongresu i stacje Kongresowe w parafiach, dekanatach, diecezji

Czas Kongresu został podzielony na trzy etapy:

Etapy tego okresu czasowego:

I etap – od 28 marca do 31grudnia 2024r.

II etap – od 1 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025 r.

III etap – od 1 stycznia 2026 – 4 czerwca 2026r.

W czasie dzisiejszego spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej mamy wspólnie zastanowić się nad całością programu Kongresu, a w szczególności nad pierwszym jego etapem (od 28 marca do 31grudnia 2024r.), który będziemy przeżywać we wszystkich parafiach i wspólnotach zakonnych. Takim centralnym czasem w każdym roku trwania Kongresu jest okres od Uroczystości Zesłania Ducha Świętego do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Natomiast poza wyszczególnionym czasem prosimy o zastanowienie się i przedłożenie propozycji jak w parafii będzie przeżywany I etap Kongresu. 

Program kolejnych etapów Kongresu będzie przedmiotem następnych spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej, ze szczególnym akcentem na trzeci etap, gdzie głównym wydarzeniem Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej będzie Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej 4 czerwca 2026 roku w Ełku i wszystkich parafiach.

  1. Ksiądz Proboszcz zaprasza do dyskusji wokół następujących tematów:

W jaki sposób będziemy przeżywać w parafii całość I etapu Kongresu?

W jaki sposób i w jakich dniach będziemy przeżywać w parafii centralne dni kongresowe: od Uroczystości Zesłania Ducha Świętego do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (19 – 30 maja 2024 r.)?

– kiedy stacja kongresowa z udziałem dzieci?

– kiedy stacja kongresowa z udziałem młodzieży?

– kiedy stacja kongresowa z udziałem Ruchów, Wspólnot, Bractw, Stowarzyszeń?

– kiedy stacja kongresowa małżeństw, rodzin, chorych, cierpiących i potrzebujących?

– kiedy dzień dziękczynienia i modlitwy za kapłanów – sług Eucharystii, Osoby Życia Konsekrowanego, diakonów, seminarzystów oraz modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne?

– kiedy dzień dziękczynienia za wspólnotę Kościoła parafialnego?

– kiedy dzień dziękczynienia za Eucharystię?

– w jakie dni zorganizować dłuższą Adorację Najświętszego Sakramentu w parafii?

– jak będzie wyglądał proponowany program centralnych dni kongresowych?

Proponowany program dnia  – według inicjatywy i możliwości parafii:

  1. 00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Spektakl eucharystyczny, konferencja, katecheza, rozmowy, pytania, świadectwa, cuda Eucharystyczne

     17.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

     19.00 Msza św.

    20.00 – Agapa

  1. 30 – Różaniec

    18.00 – Msza św. z homilią

    19.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Spektakl eucharystyczny, konferencja, katecheza, rozmowy, pytania, świadectwa, cuda Eucharystyczne

     20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Lub inne godziny

Jakie są wydarzenia w naszej Parafii, którym można nadać wymiar bardziej eucharystyczny?

Jakie nowe inicjatywy chcemy wprowadzić w naszej Parafii, aby realizować cel Kongresu?

Patroni Kongresu

Św. Jan Paweł II, Św. Jan Maria Vianney, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Bł. Karol Acutis, Św. O. Pio

Hasło Kongresu

Jako jedna z propozycji: „Ja jestem z Wami” (Mt 28, 20)

Prosimy również, aby Parafialna Rada Duszpasterska przedstawiła swoją propozycję hasła i patronów Kongresu.

  1. Dyskusja kończy się przedstawieniem konkretnych wniosków i spisaniem protokołu spotkania.
  1. Modlitwa na zakończenie spotkania.

Materiał pomocniczy:

Propozycje w ramach ożywienia eucharystycznej wrażliwości wiernych świeckich

– w diecezji:

– 40 godzinne nabożeństwo we wszystkich parafiach,

 – Czytanki majowe i październikowe,

– Materiały kolędowe: „Rodzina zjednoczona na modlitwie”,

 – ogólno-diecezjalne spotkania wspólnot, ruchów, stowarzyszeń, bractw,

– zwrócenie uwagi również na dużą liczbę ochrzczonych wypoczywających na terenie diecezji ełckiej (jest to diecezja turystyczna).

– w parafii:

spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich,

– całe duszpasterstwo kierunkowane na formacje eucharystyczną,

– homilie, kazania, gazetki parafialne, dekoracje eucharystyczne,

– rekolekcje parafialne wielkopostne i adwentowe o tematyce eucharystycznej,

– zapoznawanie się z patronami Kongresu,

– zapoznawanie z Cudami eucharystycznymi,

– powstanie grupy liturgicznej w parafii,

– procesje eucharystyczne na terenie parafii: Boże Ciało, Uroczystość Chrystusa Króla, w okresie wielkanocnym

– sympozja o tematyce eucharystycznej,

– warsztaty, konferencje o charakterze teologicznym,

– katechezy eucharystyczne,

– czuwania,

– celebracje pierwszej Komunii św., Białego Tygodnia,

– wydarzenia o charakterze kulturalnym, koncerty,

– Spektakl o Eucharystii (przygotowuje ks. Mariusz Pawlina).

– Lektura:

Encyklika. Jana Pawła II O Eucharystii i życiu Kościoła (Ecclesia de Eucharistia)

Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (Sacramentum Caritatis).

– Adoracja Najświętszego Sakramentu w I Niedziele miesiąca i I czwartki miesiąca: 1 godzina adoracji w roku, w miesiącu lub w tygodniu w intencjach owoców Kongresu i szafarzy Eucharystii oraz o powołania do kapłaństwa-  podać godziny adoracji także w inne dni.

do pobrania: materiały na spotkanie PRD